Moderné meranie energií

Trend digitalizácia silno zasiahol aj energetiku. Moderné riešenia merania prinášajú okamžitý prehľad o spotrebe energií a možnosti aktívnej regulácie z akéhokoľvek miesta a prostredníctvom bežného smart mobilu. Výsledkom je rýchla identifikácia problémov a rezerv, realizácia riešení s kontrolou výsledkov a  na konci zvýšenie efektívnosti spojené s úsporami nákladov.

Fyzické odpočty celkovej spotreby sú minulosťou

V minulosti prebiehal zber dát z fakturačných meradiel ako elektromer, plynomer či vodomer výlučne formou fyzického odpočtu. Merania základných energií v jednotlivých technologických celkoch a počas ich spotreby boli skôr raritné. Odpočty si vyžadovali ľudský zásah, čo prinášalo chybovosť i oneskorenie pri zbere, spracovaní a následnom vyhodnotení. Samozrejme, na prípadné anomálie v spotrebách energií prichádzalo až s odstupom pomerne dlhého časového úseku nakoľko fyzické odpočty prebiehali ešte donedávna na mesačnej báze. Navyše bol potrebný ešte ďalší čas a „pátranie“ po dôvodoch, keďže anomália bola identifikovaná na celkovom výstupe merania a neposkytla presnú príčinu či miesto, ktoré zodpovedá sa daný stav.

meranie_prinasa_efektivnost_uspory

IMS od distribútora energie

Inštaláciu  inteligentných meracích systémov tzv. IMS na Slovensku upravuje vyhlášky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike (ďalej len „Vyhláška“). V prípade elektriny prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém do odberných miest koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh v súlade s Vyhláškou. Obdobne pre plyn, vodu či teplo legislatíva upravuje spôsob merania odberu daného média.

Dáta namerané prevádzkovateľom distribučnej siete sú síce zákazníkom obvykle dostupné s istým časovým oneskorením na distribučných portáloch, ale v mnohých prípadoch ešte prichádza k ich úprave aj spätne za predchádzajúci mesiac. Nie sú teda absolútne spoľahlivé v každom okamihu ich zobrazenia.

Smart metering je možné využiť pri rôznych médiách – najbežnejšie sú elektrina, plyn, voda a teplo. Dáta namerané smart metrom sú konečné a okamžite k dispozícii a umožňujú tak dokonalý manažment zmluvných hodnôt s dodávateľom, čím predídete výraznému navýšeniu fakturácie ako je napríklad denné maximálne množstvo odobratého plynu (DMM), rezervovaná kapacita (RK) alebo maximálna rezervovaná kapacita (MRK).

On line merania technologických celkov ako cesta k úsporám a efektívnosti

Pokiaľ ale máte záujem vedieť viac ako len sumárnu informáciu za vašu spotrebu, riešením je inštalácia podružných meraní, ktoré de facto umožňujú rozkľúčovať spotrebu a náklady po jednotlivých vetvách či celkoch. V takejto situácii nám nepomôže ani nainštalovanie IMS od PDS nakoľko to sleduje dáta len za celé odberné miesto sumárne.

V závislosti od náročnosti technologického procesu alebo jeho rozsahu však môže takmer nemožné, aby jeden človek zabezpečoval fyzickým odpočtom sledovanie jednotlivých meradiel a vyhodnocoval ich v čase, ktorý by bol dostatočný na predídenie neželaným stavom. Samotné odpočty sú mechanickou činnosťou náročnou na čas najmä v rozsiahlych prevádzkach a oberajú o čas špecialistu, ktorý by mohol venovať skôr hľadaniu riešení.

Moderné riešenia odstraňujú potrebu fyzických odpočtov a umožňujú nepretržitý on line pohľad na priebeh spotreby s možnosťou návrhu predpripravených automatických činností pri dosiahnutí nastavených stavov či hodnôt.

Zavedením systému inteligentného diaľkového odpočtu spotrebovanej energie, ktorý označujeme ako tzv. smart metering, získate nielen nepretržitý prehľad o aktuálnej spotrebe energií, ale najmä viete s takto zozbieranými dátami ďalej pracovať a porovnávať ich aj s minulými obdobiami.

Výhody moderného diaľkového merania

  1. Rýchlo odhalíte nežiadúci stav na prevádzkovaných zariadenia, ktorý sa prejavuje práve nadmerným odberom danej energie. Či už je to únik vody, plynu alebo nadmerná spotreba elektrickej energie, smart metering vám pomôže predísť možným havarijným situáciám, ktoré by mohli ochromiť chod vašej prevádzky.
  2. Merania od distribučnej spoločnosti poskytuje údaje o odbernom mieste ako celku a navyše v obmedzenom počte krát denne. Meradlá tzv. smart meteringu môžu byť osadené podľa jednotlivých procesov výroby, budov či iných technologických celkov. Dokážu tak byť neoceniteľným pomocníkom pre vášho energetika, respektíve osobu starajúcu sa o energie vo vašej firme. Jasne a presne identifikujú miesta a oblasti, ktoré môžu byť vhodnými kandidátmi na realizáciu optimalizácie spotreby energií.
  3. Smart metering vám umožní nezávislosť a dokonalý prehľad o spotrebe energií. Nemusíte nikoho o nič žiadať, dáta si vizualizujete tak ako potrebujete.
  4. Získate nielen možnosť pasívne prijímať dáta, ale na základe vami nastavených kritických hodnôt dokáže zabezpečiť varovania napríklad pred prekročením rezervovaných kapacít (RK alebo MRK), preťažením rozvodov a vzniku výpadkov.
  5. V spojení s ďalšími aktívnymi prvkami vám dokážeme zabezpečiť automatické diaľkové ovládanie napr. odpájanie vybraných obvodov či zariadení alebo naopak ich zapnutie v záujme optimalizácie výroby či zabezpečenia bezpečnej a plynulej prevádzky. Veľmi užitočné sú napríklad regulátori spotreby elektriny.
  6. Všetky benefity získate aj v miestach „bez signálu“ t.j, bez klasického internetu alebo mobilného signálu.
Marketingový formulár

Efektívna spotreba prináša úspory

Zamýšľate sa vo firme kde začať, keď chcete zefektívniť spotrebu elektriny alebo plynu? Prvým krokom by malo byť práve vhodne nastavené meranie spotreby, pretože bez neho sa ťažko hodnotí dosiahnutie cieľa. Radi vám pomôžeme navrhnúť meranie tak, aby vám umožnilo vyhodnocovať spotrebu podľa špecifických potrieb vašej prevádzky. 

Vyplňte, prosím, tento formulár a my sa vám ozveme a porozprávame sa o tom, čo potrebujete a ako vám vieme pomôcť s riešením.

 

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Prvky smart meteringu

Celý systém pozostáva z viacerých prvkov, ktoré spolu navzájom komunikujú. Základom je IoT zariadenie pre snímanie a prenos meraných veličín v podobe senzora umiestneného priamo na meradle.

Následne je prostredníctvom šifrovanej siete „LoRa:LINK“ zabezpečené prepojenie jednotlivých prvkov a tým aj spoľahlivý a bezpečný prenos dát. Týmto spôsobom je zabránené ich zneužitiu. LoRa:LINK“ funguje na technológii v pásme 868 MHz. Táto sieť umožňuje bezdrôtové šifrované pripojenie koncových zariadení bez nutnosti použitia iných technológií (3G/4G/Wi-Fi) s veľmi nízkou energetickou spotrebou jednotlivých prvkov (batérie vydržia roky). Sieť má veľmi husté pokrytie, ktoré je možné v prípade potreby ešte lokálne posilniť.

S nameranými dátami pracujete pomocou aplikačnej platformy, ktorá umožňuje ich vizualizáciu, sledovanie stanovených medzných hodnôt, zasielanie alarmov a upozornení a tiež umožňuje export dát pre tvorbu rôznych reportov. Výstupy si viete napojiť na vlastné IS alebo na už existujúce aplikácie.

Naši klienti hovoria

TPD elektro predajne

Som rád, ak mám oproti sebe dodávateľa, ktorý nielen rozumie potrebám…

VITÁLOS zákusky

Naša cukrárenská výroba je závislá od spoľahlivého výkonu…

Danfoss Power Solutions a.s.

S ELGAS-om spolupracujeme niekoľko rokov a posledné 3 roky…

Tobi Group

So službami spoločnosti ELGAS som maximálne spokojná. Fantastická…

AGROOSIVO – ÚSVIT

Chceme ďalej modernizovať a zároveň zvyšovať efektivitu našej…

MB 815

Hľadali sme dlhšiu dobu cestu, ako znížiť naše vysoké platby za fixnú…

C.F.

Oceňujem korektné jednanie zo strany ELGAS-u a poradenstvo pri výbere…

FORLIT Slovakia

So spoluprácou s ELGAS-om sme maximálne spokojní. Prešli sme…

H.M.H.-Drevovýroba Kociha

S ľuďmi v ELGAS-e sa nám výborne spolupracuje už tretí rok. Sú…

InnWood

Už tri roky od ELGAS-u berieme elektrinu a sme maximálne spokojní. Máme…

BIOFARMA Šuňava, PD Mengusovce

Boli sme milo prekvapení ústretovosťou a celkovo ochotou riešiť veci,…

Ján Celleng

S firmou ELGAS mám len tú najlepšiu skúsenosť. Poradili nám produkt,…

MOPS PRESS, s.r.o.

Vďaka Elgasu máme už roky stabilnú cenu za dodávku plynu i elektriny, na…

Radio, a.s.

Vo Funku vysielame 24/7, dodávka elektriny a náklady na ňu sú pre nás…

Enerbyt, s.r.o.

S Elgasom sme spokojní. Dodané energie od nich sú rýchlo a bezproblémovo…

ŠROTSERVIS

Využitím produktu OPTIbasic sme odhalili všetky negatívne javy, ktoré…

ABAST

V poslednom období sme vo vyúčtovacích faktúrach za elektrickú energiu…

Slovenská oceliareň Maxa Aichera

Vďaka OPTIbasic a Protokolu distribučných hodnôt sme identifikovali dôvod…

Marketingový formulár

Máte otázky?

Zaujalo vás niečo? Nenašli ste, čo ste hľadali? Dajte nám vedieť a my sa vám ozveme. Ďakujeme!

Odoslaním kontaktného formulára prehlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciou o spracúvaní osobných údajov