Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ELGAS, s.r.o. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť ELGAS, s.r.o. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť ELGAS, s.r.o. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov, obchodných partnerov a ich zamestnancov a záujemcov o služby

Informačná povinnosť pre uchádzača o zamestnanie

Informačná povinnosť pre zamestnanca

Informačná povinnosť pre členov štatutárnych a dozorných orgánov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Informácie o spracúvaní osobných údajov – správa profilov na sociálnych sieťach vrátane komunikácie a diskusie s užívateľmi

Informácia o právach dotknutých osôb

Formulár na uplatnenie práv dotknutých osôb

 

Súťaže

Pravidlá a podmienky reklamných súťaží vyhlásených na sociálnej sieti Facebook alebo na webovej stránke spoločnosti ELGAS, s.r.o.

 

Zodpovedná osoba

E-mail: gdpr@elgas.sk

Telefón: +421 2 3268 3800

Marketingový formulár

OSOBNÉ ÚDAJE na vypracovanie cenovej ponuky

Na vypracovanie ponuky vás prosíme o vyplnenie nasledujúcich údajov a ich odoslanie. Tento formulár nám umožní uchovať vaše osobné údaje a predložiť vám aktraktívnu ponuku.

 

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.