Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ELGAS, k. s. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť ELGAS, k. s. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť ELGAS, k. s. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Informačná povinnosť pre obchodného partnera
Informačná povinnosť pre zamestnanca (uchádzač o zamestnanie)
Informácia o právach dotknutých osôb
Formulár na uplatnenie práv dotknutých osôb
Zoznam sprostredkovateľov
Zásady používania súborov cookies
Spracovanie osobných údajov

Zodpovedná osoba

E-mail: gdpr@elgas.sk

Telefón: +421 2 3268 3800