Zemný plyn

Zemný plyn predstavuje bezzápachový, bezfarebný, horľavý a netoxický uhľovodík. Typ fosílneho paliva, neobnoviteľného zdroja energie, ktorý je vytváraný hlboko pod zemským povrchom. Tvorí ho mnoho prirodzených zložiek našej atmosféry. Najväčšie zastúpenie má metán, až do výšky 99% jeho celkového objemu. Medzi ďalšie zložky patrí napríklad oxid uhličitý, dusík, sírovodík, hélium alebo vodná para.

Ťažba zemného plynu

Náleziská zemného plynu je možné nájsť niekoľko metrov pod povrchom Zeme, ale aj v hĺbke vyše 5 kilometrov. Plyn sa v nich môže nachádzať samostatne alebo spoločne s ropou, a od tejto skutočnosti sa odvíja aj spôsob ťažby – použitie ropných vrtov alebo vrtov na zemný plyn. Nálezisko určuje aj výhrevnosť zemného plynu tj. koľko tepla vieme pri spálení získať z jeho jednej mernej jednotky.

Preprava zemného plynu prebieha medzinárodnými plynovodmi prípadne tankermi (skvapalnený plyn) do národných systémov prenosu plynu a následne distribučnými plynovodmi k spotrebiteľom. Vo svojej čistej podobe sa zemný plyn takmer nepoužíva. Odstraňujú sa z neho látky, ktoré by mohli negatívne pôsobiť na distribučné systémy a zároveň sa kvôli bezpečnosti pridáva zápachová látka etylmerkaptán. 

Zemný plyn

Využitie zemného plynu

Zemný plyn sa používa v dvoch formách, a to ako stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG).

  • Stlačený zemný plyn sa využíva najmä na vykurovanie domových alebo obchodných priestorov.
  • Skvapalnený zemný plyn sa využíva ako palivo pre motory vozidiel, ako zdroj vodíka pri výrobe dusíkatých hnojív a tiež ako vstupná surovina pri výrobe elektrickej energie.

Zemný plyn sa spotrebováva predovšetkým technologickými procesmi alebo na kúrenárske účely (výroba tepla a teplej vody). V závislosti od objemu a priebehu spotreby sa stanovujú tzv. odberové krivky, ktoré dodávateľ zemného plynu zohľadňuje pri vypracovaní cenovej ponuky. Následne aj v závislosti od ochoty zákazníka participovať na nákupnom procese, dodávateľ ponúka rôzne produkty zazmluvnenia dodávky zemného plynu od dodávky za fixné ceny, cez indexové nákupy odvíjajúce sa od cien na burze až po nákupy na tzv. spotovom trhu.

Zemný plyn si uskladňujú jednotliví dodávatelia v podzemných zásobníkoch, čím dokážu reagovať na aktuálny dopyt na trhu.

Ako si vybrať dodávateľa zemného plynu

Od koho odoberať plyn tak, aby bola vaša ponuka čo najvýhodnejšia? Vieme, že zorientovať sa v dodávateľských spoločnostiach nemusí byť jednoduché. Avšak pri správnom nastavení parametrov a jasnom definovaní porovnateľných položiek sa iste dopracujete k najlepšej ponuke a výberu vhodného partnera na budúce obdobie.

Ako zistiť, ktorá cena za plyn alebo elektrinu je skutočne najlacnejšia?

V prvom rade sa nedajte ohúriť iba výškou percentuálnej zľavy a vždy sa dodávateľa pýtajte na konečnú cenu po zľave. V prípade plynu je zase potrebné si zistiť, či cena zahŕňa skutočne všetky poplatky za dodávku, ktoré budú účtované.

Koronokríza je príležitosť ako zvýšiť efektivitu aj pri nákupe energií na podnikanie

Firmy sú tvrdo zasiahnuté koronakrízou. Menia spôsob prevádzky a očakávajú adaptáciu ponuky a prístupu aj zo strany dodávateľov elektriny a plynu.