Energetika

Energetika je pomerne nový a uzavretý vedný odbor, ktorý sa vyvinul pred asi 150 rokmi. V tomto období nastala výrazná spoločenská zmena, pri ktorej vznikol dopyt po dodávke energie najmä pre potreby výroby a neskôr i domácností mimo miesta jej priamej výroby.

Energetický priemysel

Energetika je v súčasnosti sieťovo orientovaná, čo znamená, že malý počet veľkých zdrojov, zásobuje, prostredníctvom rôznych sietí, obrovské množstvo odberateľov.

Energetika je kľúčovým odvetvím národného hospodárstva, zameraného na výrobu, získavanie, premenu a využívanie jednotlivých foriem energie vrátane ťažby, výroby, rafinácie a distribúcie. Energetika je zásadnou súčasťou infraštruktúry a jej významnosť je zakotvená aj v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike.

energetika a energeticky priesmysel

Energetika na Slovensku

Dominantným výrobcom elektrickej energie na Slovensku sú Slovenské elektrárne. Prenos a distribúciu elektrickej energie zabezpečujú monopolné spoločnosti SEPS, Západoslovenská distribučná a.s., Stredoslovenská distribučná a.s., Východoslovenská distribučná a.s. Distribúciu plynu zabezpečuje SPP – distribúcia, a. s.. Samotné dodávky elektriny a plynu poskytujú oprávnení dodávatelia s licenciami na distribúciu.