Zemný plyn

Zemný plyn predstavuje bezzápachový, bezfarebný, horľavý a netoxický uhľovodík. Typ fosílneho paliva, neobnoviteľného zdroja energie, ktorý je vytváraný hlboko pod zemským povrchom. Tvorí ho mnoho prirodzených zložiek našej atmosféry. Najväčšie zastúpenie má metán, až do výšky 99% jeho celkového objemu. Medzi ďalšie zložky patrí napríklad oxid uhličitý, dusík, sírovodík, hélium alebo vodná para.

Ťažba zemného plynu

Náleziská zemného plynu je možné nájsť niekoľko metrov pod povrchom Zeme, ale i v hĺbke vyše 5 kilometrov. Plyn sa v nich môže nachádzať samostatne alebo spoločne s ropou a od tejto skutočnosti sa odvíja aj spôsob ťažby – použitie ropných vrtov alebo vrtov na zemný plyn. Nálezisko určuje aj výhrevnosť zemného plynu tj. koľko tepla vieme pri spálení získať z jeho jednej mernej jednotky.

Vo svojej čistej podobe sa zemný plyn takmer nepoužíva. Odstraňujú sa z neho látky, ktoré by mohli negatívne pôsobiť na distribučné systémy a zároveň sa kvôli bezpečnosti pridáva zápachová látka etylmerkaptán. Preprava zemného plynu prebieha medzinárodnými plynovodmi prípadne tankermi (skvapalnený plyn) do národných systémov prenosu plynu a následne distribučnými plynovodmi k spotrebiteľom.

zemny plyn dodavky

Využitie zemného plynu

Zemný plyn sa používa ako palivo na vykurovanie, vo forme stlačeného zemného plynu (CNG) alebo skvapalneného zemného plynu (LNG), ako palivo pre motory vozidiel, ako zdroj vodíka pri výrobe dusíkatých hnojív a tiež ako vstupná surovina pri výrobe elektrickej energie. Zemný plyn si uskladňujú jednotliví dodávatelia v podzemných zásobníkoch, čím dokážu reagovať na aktuálny dopyt na trhu.

Zemný plyn sa spotrebováva predovšetkým technologickými procesmi alebo na kúrenárske účely (výroba tepla a teplej vody). V závislosti od objemu a priebehu spotreby sa stanovujú tzv. odberové krivky, ktoré dodávateľ zemného plynu zohľadňuje pri vypracovaní cenovej ponuky. Následne aj v závislosti od ochoty zákazníka participovať na nákupnom procese, dodávateľ ponúka rôzne produkty zazmluvnenia dodávky zemného plynu od dodávky za fixné ceny, cez indexové nákupy odvíjajúce sa od cien na burze až po nákupy na tzv. spotovom trhu.