Energia

Energia je z pohľadu fyziky schopnosť fyzikálnej sústavy – objektov (ako sú častice, telesá, látky, hmotné body, elektrické prúdy a náboje) vykonávať prácu. Predstavuje mieru všetkých foriem pohybu hmoty. Energia sa premieňa na prácu a práca na energiu.

Merná jednotka je závislá od daného druhu energie, ale najčastejšie sa meria v Jouloch [J], Newtonmetroch [Nm] alebo Wattsekundách [Ws].

Druhy energie

Neexistuje všeobecne platný systém ani všeobecné kritérium triedenia druhov energie, ale v praxi sa využíva členenie druhov energií do troch kategórií:

  • Potenciálna (polohová) energia [Wp alebo Ep] má príčinu v polohe danej sústavy,
  • Kinetická (pohybová) energia [Wk alebo Ek] má príčinu v pohybe danej sústavy,
  • Vnútorná energia [U] zahŕňa rôzne druhy súvisiace s časticovou stavbou hmoty.
energia

Využitie energie

Energia z pohľadu ekonomiky je nevyhnutná k zabezpečovaniu tovarov/služieb a vedie k vytváraniu priemyselného, obchodného a spoločenského bohatstva a blahobytu. Preto je zaraďovaná aj ako surovina (komodita) v rámci energetického priemyslu. Energiu je možné použiť napríklad na vykurovanie, pohyb a pohon alebo osvetlenie. Výroba a následne i samotná spotreba energie však vytvára z pohľadu environmentalistiky záťaž na životné prostredie. Preto sa aktuálne začína klásť veľký dôraz na znižovanie tzv. uhlíkovej stopy a členské štáty EÚ hľadajú cesty ako čím skôr dospieť k tzv. uhlíkovej neutralite.

Podľa Európskej environmentálnej agentúry priemerný Európan spotrebuje ročne 27 megawatt-hodín (MWh) vrátane všetkých domácich, priemyselných a dopravných zdrojov. Medzi najväčších spotrebiteľov energie patrí sektor energetiky a dopravy, ktorý je viac ako 40 rokov najrýchlejšie rastúcim odvetvím využívajúcim energiu.