Energia

Energia je z pohľadu fyziky schopnosť fyzikálnej sústavy – objektov (ako sú častice, telesá, látky, hmotné body, elektrické prúdy a náboje) vykonávať prácu. Predstavuje mieru všetkých foriem pohybu hmoty. Energia sa premieňa na prácu a práca na energiu.

Merná jednotka je závislá od daného druhu energie, ale najčastejšie sa meria v Jouloch [J], Newtonmetroch [Nm] alebo Wattsekundách [Ws].

Druhy energie

Neexistuje všeobecne platný systém ani všeobecné kritérium triedenia druhov energie, ale v praxi sa využíva členenie druhov energií do troch kategórií:

  • Potenciálna (polohová) energia [Wp alebo Ep] má príčinu v polohe danej sústavy,
  • Kinetická (pohybová) energia [Wk alebo Ek] má príčinu v pohybe danej sústavy,
  • Vnútorná energia [U] zahŕňa rôzne druhy súvisiace s časticovou stavbou hmoty.
Energia

Využitie energie

Energia z pohľadu ekonomiky je nevyhnutná k zabezpečovaniu tovarov alebo služieb. Vedie k vytváraniu priemyselného, obchodného a spoločenského bohatstva a blahobytu. Preto je zaraďovaná aj ako surovina (komodita) v rámci energetického priemyslu.

Energiu je možné použiť napríklad na vykurovanie, pohyb, pohon alebo osvetlenie. Výroba a následne aj samotná spotreba energie však vytvára z pohľadu environmentalistiky záťaž na životné prostredie. Preto sa aktuálne začína klásť veľký dôraz na znižovanie tzv. uhlíkovej stopy a členské štáty EÚ hľadajú cesty ako čím skôr dospieť k tzv. uhlíkovej neutralite.

Podľa Európskej environmentálnej agentúry, priemerný Európan spotrebuje ročne 27 megawatt-hodín (MWh) vrátane všetkých domácich, priemyselných a dopravných zdrojov. Medzi najväčších spotrebiteľov energie patrí sektor energetiky a dopravy, ktorý je viac ako 40 rokov najrýchlejšie rastúcim odvetvím využívajúcim energiu.

Nečakajte na nižšie ceny energií, firmám sa viac oplatí indexovanie

Prudko stúpajúce ceny za dodávku elektriny a plynu na burzách budú mať výrazný vplyv na náklady firiem v súvislosti so zabezpečením ich ďalšieho chodu. Najmä podniky, kde je spotreba energií významnou položkou nákladov, by mali veľmi rýchlo zrevidovať svoj zabehnutý spôsob nákupu a zabezpečiť si už teraz…

Koronokríza je príležitosť ako zvýšiť efektivitu aj pri nákupe energií na podnikanie

Firmy sú tvrdo zasiahnuté koronakrízou. Menia spôsob prevádzky a očakávajú adaptáciu ponuky a prístupu aj zo strany dodávateľov elektriny a plynu.

O energiách (10/2021)

Takmer polovica slovenských firiem nemá zazmluvnené dodávky elektriny a plynu na budúci rok. Čakanie firiem na pokles cien, ktoré sledujeme už od apríla, v spojení s vážnymi zmenami na trhu dodávateľov začína vytvárať tlak na oboch stranách. Firmy sa súčasne dožadujú kompenzácii cien, no vláda je viazaná…