Tarify a ceny za dodávky energií

Hľadáte výhodného dodávateľa energie? Už viac ako desaťročie spoľahlivo dodávame energie firmám a organizáciám na Slovensku. Rôzne spôsoby prevádzkovania, sezónnosť v spotrebe, náročnosť na spotrebu a ďalšie atribúty majú vplyv na nároky súvisiace so zabezpečením dodávky energie za čo najnižšie ceny.  Máme bohaté skúsenosti z rôznych odvetví a preto vám prinášame férovú ponuku.

Aktuálne cenníky energií

Prezrite si aktuálne cenníky a v prípade, že ste nenašli všetky informácie alebo si chcete dať pripraviť nezáväznú ponuku na mieru, kontaktujte nás. Využiť môžete aj združenú dodávku energií za zvýhodnených podmienok.

Cenníky pre elektrickú energiu

Získajte prehľad o cenách, sadzbách alebo možnosti individuálnej cenovej ponuky za dodávku elektriny.

Cenníky pre zemný plyn

Získajte prehľad o cenách, sadzbách alebo možnosti individuálnej cenovej ponuky za dodávku plynu.

 

Minimálne náklady na elektrinu vďaka vhodnej sadzbe a tarife za elektrinu

Dodávkové sadzby

Spoločnosť ELGAS, s.r.o. v prípade využitia dodávky v zmysle cenníka odporúča výber dodávkovej sadzby, ktorá zodpovedá distribučnej tarife dohodnutej s distribučnou spoločnosťou. Pri produktoch: FIX, SPOT, COMBO fix SPOT je výber vhodnej dodávkovej sadzby irelevantný, nakoľko dané produkty nediferencujú poplatky podľa spotreby ani iných technických parametrov dodávky.

Sadzba je zložená z dvoch častí:

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto,

b) z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.

Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého zraniteľného odberateľa elektriny na tom istom odbernom mieste môže zraniteľný odberateľ elektriny požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov zraniteľného odberateľa elektriny pred uplynutím 12 mesiacov môže zraniteľný odberateľ elektriny požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ elektriny a príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov. Sadzba sa nemení automaticky podľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie je možné. Zmena sadzby môže byť spojená s platbou poplatku za výmenu meradla (zmena z jednotarifného merania na dvojtarifné a opačne). Výhodnosť uplatnenej sadzby sa môže meniť vydaním nových cenníkov na dodávku elektriny.

Zraniteľný odberateľ elektriny má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek sadzbu, pričom musí spĺňať podmienky uvedené rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.  Splnenie podmienok dodávateľ elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo dodávateľa elektriny resp. príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa troch nasledujúcich odsekoch.

Dodávateľ elektriny alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených na pridelenie sadzby.

V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má dodávateľ elektriny právo doúčtovať spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spĺňa zraniteľný odberateľ elektriny podmienky alebo v príslušnej sadzbe platnej pre odberateľov elektriny v neregulovanom segmente.

Dodávateľ elektriny má právo preveriť pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti na zmenu distribučnej sadzby a v prípade zistených rozdielov v skutkovom stave a údajov uvedených v tejto žiadosti môže žiadosť zamietnuť.

V sadzbách sú zahrnuté aj náklady súvisiace s:

a) prenájmom meracieho, pomocného, prípadne ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto zariadenie súvisí s rozlíšením odberu elektriny vo VT alebo NT,

b) overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená zraniteľným odberateľom elektriny,

c) uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,

d) vykonaním úkonov potrebných pri zmene dodávateľa elektriny.

Sadzby pre domácnosti:

a) DD1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,

b) DD2 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,

c) DD3 je dvojpásmová sadzba, pričom nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny a blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje,

d) DD4 je dvojpásmová sadzba, pričom nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma; sadzba DD4 sa môže použiť aj pre odberné miesto s nabíjacou stanicou elektrických vozidiel,

e) DD5 je dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, pričom nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma; sadzba DD5 sa môže použiť aj pre odberné miesto s nabíjacou stanicou elektrických vozidiel,

f) DD6 je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo, pričom nízke pásmo sa poskytuje minimálne 22 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase vysokého pásma; sadzba DD6 sa môže použiť aj pre odberné miesto s nabíjacou stanicou elektrických vozidiel,

g) DD7 je dvojpásmová sadzba, pričom nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatka 15:00 hodiny do pondelka 6:00 hodiny a blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje,

h) DD8 je dvojpásmová sadzba, pričom nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov,

i) DD9 je viacpásmová sadzba pre odberné miesto s nainštalovaným inteligentným meracím systémom.

Distribučné tarify

Napäťová úroveň NN (mimo domácností)

Pre distribučné spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a Východoslovenská distribučná a.s. platí, že výšky poplatkov jednotlivých distribučných taríf sú rovnaké, preto nie je možné určiť výhodnejšiu distribučnú tarifu.

Pre distribučnú oblasť spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., prosíme, použite na overenie výhodnosti nasledujúci odkaz.

Váš spoľahlivý dodávateľ energie

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.

Referencie od klientov

Špecializujeme sa na dodávku energií pre podnikateľov a podporujeme ich tak pri dosahovaní ich podnikateľských cieľov.

TPD elektro predajne

Som rád, ak mám oproti sebe dodávateľa, ktorý nielen rozumie potrebám…

VITÁLOS zákusky

Naša cukrárenská výroba je závislá od spoľahlivého výkonu…

Danfoss Power Solutions a.s.

S ELGAS-om spolupracujeme niekoľko rokov a posledné 3 roky…

Tobi Group

So službami spoločnosti ELGAS som maximálne spokojná. Fantastická…

AGROOSIVO – ÚSVIT

Chceme ďalej modernizovať a zároveň zvyšovať efektivitu našej…

MB 815

Hľadali sme dlhšiu dobu cestu, ako znížiť naše vysoké platby za fixnú…

C.F.

Oceňujem korektné jednanie zo strany ELGAS-u a poradenstvo pri výbere…

FORLIT Slovakia

So spoluprácou s ELGAS-om sme maximálne spokojní. Prešli sme…

H.M.H.-Drevovýroba Kociha

S ľuďmi v ELGAS-e sa nám výborne spolupracuje už tretí rok. Sú…

InnWood

Už tri roky od ELGAS-u berieme elektrinu a sme maximálne spokojní. Máme…

BIOFARMA Šuňava, PD Mengusovce

Boli sme milo prekvapení ústretovosťou a celkovo ochotou riešiť veci,…

Ján Celleng

S firmou ELGAS mám len tú najlepšiu skúsenosť. Poradili nám produkt,…

MOPS PRESS, s.r.o.

Vďaka Elgasu máme už roky stabilnú cenu za dodávku plynu i elektriny, na…

Radio, a.s.

Vo Funku vysielame 24/7, dodávka elektriny a náklady na ňu sú pre nás…

Enerbyt, s.r.o.

S Elgasom sme spokojní. Dodané energie od nich sú rýchlo a bezproblémovo…

ŠROTSERVIS

Využitím produktu OPTIbasic sme odhalili všetky negatívne javy, ktoré…

ABAST

V poslednom období sme vo vyúčtovacích faktúrach za elektrickú energiu…

Slovenská oceliareň Maxa Aichera

Vďaka OPTIbasic a Protokolu distribučných hodnôt sme identifikovali dôvod…

Prinášame férovú ponuku na elektrinu a plyn. Domácnostiam a malým podnikom tzv. zraniteľným zákazníkom, v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ponúkame sadzby a ceny vyplývajúce zo zavedenej cenovej regulácie.

Zákazníkom, ktorí nepatria medzi zraniteľných, radi na požiadanie či jeden klik vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

Prezrite si aktuálne cenníky na a v prípade, že ste nenašli všetky informácie alebo si chcete dať pripraviť nezáväznú ponuku na mieru, kontaktujte nás!

 

Zemný plyn

Cenník dodávky zemného plynu pre pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.11.2021

Cenník dodávky zemného plynu pre veľké podniky, platný od 1.1.2019

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2021

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2020

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2019

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2021

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2020

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2019

Informácia o zmene tarifných skupín

Cenník externých služieb a výkonov spoločnosti ELGAS, k.s. platný od 20.8.2020

 

Elektrická energia

Cenník elektriny na rok 2022 pre neregulovaných zákazníkov, platný od 20.5.2021

Cenník elektriny pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.3.2021

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1.2021

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2021 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2021 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2021 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník elektrickej energie pre veľké podniky, platný od 1.1.2019

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1.2020 

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1.2019 

Cenové rozhodnutie zverejnené 29.11.2019

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2020 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2020 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2020 pre distribučnú oblasť SSE-D

Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu elektriny platnej od 1.7.2018

Informácia o zmene distribučných tarif

Cenník externých služieb a výkonov spoločnosti ELGAS, k.s. platný od 20. 8. 2020

Cenník externých služieb a výkonov spoločnosti ELGAS, k.s. platný od 1.6.2017

Cenník externých služieb a výkonov platný od 1.5.2013

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Veľký podnik  platný od 1.1.2014

Cenník zemného plynu maloodber pre veľký podnik r.2013

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2018

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2016

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1. 2015

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1.2014

Ceny a podmienky dodávky zemného plynu pre malé podniky 2014(URSO)

Ceny a podmienky dodávky zemného plynu pre malé podniky 2013

Cenník zemného plynu maloodber pre malý podnik r.2013

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maoodber platný od 1.9.2012

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber platný od 1.1.2012

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber platný od 1.12.2011

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber platný od 1.8.2011

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2018

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2016

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1. 2015

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2014

Ceny a podmienky dodávky zemného plynu pre domácnosti 2014 (URSO)

Ceny a podmienky dodávky zemného plynu pre domácnosti 2013

Cenník externých služieb a výkonov spoločnosti ELGAS, k.s. platný od 1.6.2017

Cenník externých služieb a výkonov platný od 1.5.2013

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1.2018

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA  platný od 1.1.2017

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA  platný od 1.1.2016

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1. 2015

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1.2014

Ceny a podmienky dodávky elektriny pre malé podniky 2014 (URSO)

Ceny a podmienky dodávky elektriny pre malé podniky 2013

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2019 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2019 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2019 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2018 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2018 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2018 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2017 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2017 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2017 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2016 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2016 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2016 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1. 2015 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1. 2015 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1. 2015 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 20.8.2014 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 20.8.2014 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 20.8.2014 pre distribučnú oblasť ZSD

Ceny a podmienky dodávky elektriny pre domácnosti 2014 (URSO)

Ceny a podmienky dodávky elektriny pre domácnosti 2013

TPD elektro predajne

Som rád, ak mám oproti sebe dodávateľa, ktorý nielen rozumie potrebám…

VITÁLOS zákusky

Naša cukrárenská výroba je závislá od spoľahlivého výkonu…

Danfoss Power Solutions a.s.

S ELGAS-om spolupracujeme niekoľko rokov a posledné 3 roky…

Tobi Group

So službami spoločnosti ELGAS som maximálne spokojná. Fantastická…

AGROOSIVO – ÚSVIT

Chceme ďalej modernizovať a zároveň zvyšovať efektivitu našej…

MB 815

Hľadali sme dlhšiu dobu cestu, ako znížiť naše vysoké platby za fixnú…

C.F.

Oceňujem korektné jednanie zo strany ELGAS-u a poradenstvo pri výbere…

FORLIT Slovakia

So spoluprácou s ELGAS-om sme maximálne spokojní. Prešli sme…

H.M.H.-Drevovýroba Kociha

S ľuďmi v ELGAS-e sa nám výborne spolupracuje už tretí rok. Sú…

InnWood

Už tri roky od ELGAS-u berieme elektrinu a sme maximálne spokojní. Máme…

BIOFARMA Šuňava, PD Mengusovce

Boli sme milo prekvapení ústretovosťou a celkovo ochotou riešiť veci,…

Ján Celleng

S firmou ELGAS mám len tú najlepšiu skúsenosť. Poradili nám produkt,…

MOPS PRESS, s.r.o.

Vďaka Elgasu máme už roky stabilnú cenu za dodávku plynu i elektriny, na…

Radio, a.s.

Vo Funku vysielame 24/7, dodávka elektriny a náklady na ňu sú pre nás…

Enerbyt, s.r.o.

S Elgasom sme spokojní. Dodané energie od nich sú rýchlo a bezproblémovo…

ŠROTSERVIS

Využitím produktu OPTIbasic sme odhalili všetky negatívne javy, ktoré…

ABAST

V poslednom období sme vo vyúčtovacích faktúrach za elektrickú energiu…

Slovenská oceliareň Maxa Aichera

Vďaka OPTIbasic a Protokolu distribučných hodnôt sme identifikovali dôvod…