Ako funguje prideľovanie regulovanej ceny špeciálnym odberateľom

O regulovanú cenu dodávky na rok 2023 si špeciálni odberatelia mali požiadať minulý rok. Vysvetlíme vám v jednoduchosti ako to funguje.

Cenotvorba regulovaných cien na rok 2023 priniesla množstvo zmien a opakovaných revízií a zároveň aj vznik regulovanej ceny pre tzv. špeciálnych odberateľov. Kto sú špeciálni odberatelia a ako sa postupuje pri získaní regulovanej ceny si vysvetlíme v nasledujúcom článku.

 

Kto je špeciálnym zraniteľným odberateľom

Definícia tejto kategórie zákazníkov je priamo viazaná na definíciu zo zákona č. 250/2012 Z. z. podľa § 2 písmena k) ods. 5,6,7 a 8:

5/ Odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 3, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,
6/ Odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu podľa bodu 4, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,
7/ Skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,
8/ Skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.

Ako získať cenu pre špeciálneho zraniteľného odberateľa

Rozhodujúcou skutočnosťou je trvanie zmluvy – či sa končila k 31.12.2022  alebo k inému termínu.

V prípade, ak odberateľ:

  • mal neregulovanú dodávku,
  • spĺňal definíciu so zákona,
  • mal zmluvu ukončenú k 31.12.2022,

bol povinný v prípade záujmu o špeciálnu cenu požiadať o ňu dodávateľa do 31.4.2022. Vyplývalo to  zo zákona č. 251/2012 Z. z. § 17b ods. 4:  Ak zraniteľný odberateľ odoberá elektrinu alebo plyn za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii a súčasne nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december kalendárneho roka, právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) si uplatní tak, že najneskôr do 31. marca požiada dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11. 

Ak mal odberateľ tzv. medziročnú zmluvu t.j. presahujúcu dátum 31.12.2022, o špeciálnu cenu si mal požiadať do 31.12.2022 v zmysle zákona č. 251/2012 Zz §96k ods. 2 – Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii uzatvorené na dobu nepresahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.8. zostávajú nedotknuté. Ak má zraniteľný odberateľ podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.8. uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022, môže si do 31. decembra 2022 uplatniť právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu na kalendárny rok 2023. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.

 

Na odberné miesta, najmä administratívne priestory správcovských spoločností, sa nevzťahuje právo nároku na špeciálnu regulovanú cenu. 

Upozornenie

Výlučne pre rok 2023 platí, že ak chce odberateľ, ktorý nemá s dodávateľom uzatvorenú zmluvu s regulovanou cenou, tohto dodávateľa počas roka 2023 požiadať o regulovanú cenu, dodávateľ mu prizná regulovanú cenu od prvého dňa daného mesiaca, v ktorom sa do regulácie prihlásil. Uvedené platí iba v prípade, ak došlo medzi odberateľom a dodávateľom k riadnemu ukončeniu zmluvy s neregulovanou cenou spôsobom a za podmienok dohodnutých v takejto zmluve, uvedených v obchodných podmienkach dodávateľa alebo v zákone a súčasne došlo k splneniu podmienok pre uzatvorenie zmluvy uvedených v Obchodných podmienkach príslušného dodávateľa.  

Praktická aplikácia

Spoločnosť ELGAS postupuje v súlade s platnou legislatívou. Dotknutej skupine odberateľov typu správcovská spoločnosť prípadne spoločenstvo vlastníkov poskytuje špeciálnu regulovanú cenu v prípade, ak o ňu v zákonnej lehote požiadali a splnili požadované podmienky na jej pridelenie. Postup a jednotlivé kroky prehľadne zobrazuje schéma na vedľajšom obrázku.

 

 

 

Vysvetlivky

RC – regulovaná cena

PSS – poskytovateľ sociálnych služieb

ŠPECIÁLNA CENA – určená odberateľom podľa  § 2 písmena k) siedmeho a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.

Poskytovatelia soc. služieb, mestské a obecné nájomné byty

Preukázanie nároku

V prípade, ak sa jedná o poskytovateľa sociálnych služieb resp. tzv. mestské a obecné nájomné byty, využívame na identifikáciu verejne dostupný zoznam poskytovateľov sociálnych služieb na https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos. V prípade, ak sa odberateľ v zozname nenachádza, dodávateľ ho nemá ako identifikovať bez jeho súčinnosti. V takom prípade, ak nepožiadal odberateľ o špeciálnu regulovanú cenu, budeme mu fakturovať v regulovanej cene pre zraniteľného zákazníka s odberom do 30/100 MWh/r (ak mal regulovanú cenu na rok 2022) alebo v neregulovanej cene v zmysle zmluvy.

 

 

 

 

Dodávka v roku 2024

V prípade, ak špeciálny odberateľ nemá regulovanú dodávku v priebehu roku 2023 a má o ňu záujem na rok 2024, musí do 31.3.2023 požiadať svojho dodávateľa o takúto dodávku. Obdobne do rovnakého dátumu musí v prípade záujmu požiadať aj o prípadné ukončenie zmluvy. V prípade, ak tak neurobí, jeho zmluva bude automaticky predĺžená aj na dodávku v roku 2024 za podmienok aké mal v roku 2023. Podrobnejšie informácie nájdete v našom článku Zmenu zmluvy na dodávku v roku 2024 treba riešiť už teraz.

Zistite viac o energiách

Zmena cien zraniteľným zákazníkom – malým podnikom

"Malé podniky" od januára so zastropovanými cenami elektriny 199 EUR/MWh resp plynu 99 EUR/MWh. Zálohy pošleme čoskoro s týmito cenami.

Zima je ideálna na realizáciu termovízie

Účty za vykurovanie budovy či haly vám robia dieru do rozpočtu? Termovízia je jednou z možností ako tomu zabrániť.

Zmena dodávateľa je možná až po ukončení zmluvy

Vysoká regulovaná cena odráža vývoj na trhu elektriny a plynu a ako taká nie je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.