Zmenu zmluvy na dodávku energií v roku 2025 treba riešiť už teraz

V prípade, ak využívate dodávku elektriny a plynu za regulovaných podmienok alebo by ste chceli využívať, považujeme za potrebné informovať vás o podmienkach, za akých v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. (ďalej len „ZoE“) môžete ukončiť zmluvu alebo zmeniť regulovanú dodávku za neregulovanú resp. naopak požiadať o regulovanú dodávku.

Zmena dodávateľa

Ak chce odberateľ, využívajúci dodávku s regulovanou cenou, v ktorej chce pokračovať, zmeniť dodávateľa, je povinný do 31.3. 2024 oznámiť súčasnému dodávateľovi svoje rozhodnutie a v rovnakom termíne uzavrieť zmluvu u nového dodávateľa.

V zmysle § 17b ods. 3) ZoE  Ak zraniteľný odberateľ neurobí do 31. marca prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom k 31. decembru, zmluva sa obnovuje na nasledujúci kalendárny rok. Tým nie je dotknuté právo zraniteľného odberateľa podľa § 17 ods. 9. Ak zraniteľný odberateľ urobí do 31. marca prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom doručením oznámenia o výpovedi, zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom zaniká k 31. decembru.

 

Záujem o regulovanú dodávku

Ak odberateľ nemá regulovanú dodávku a chce ju získať v nasledujúcom období, je potrebné si toto právo uplatniť do 31. marca 2024.

V zmysle § 17b ods. 4) ZoE a súčasne nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december kalendárneho roka, právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) si uplatní tak, že najneskôr do 31. marca požiada dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.

 

Prechod z regulovanej na neregulovanú dodávku

Ak odberateľ má regulovanú dodávku, ale nechce v nej pokračovať v nasledujúcom období, je potrebné si toto právo uplatniť do 31. marca. V takom prípade od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku mu dodávateľ bude poskytovať dodávku za neregulovanú cenu v zmysle ponuky a následnej zmluvy, na ktorej sa obe strany dohodnú. Nárok na regulovanú cenu za dodávku mu vznikne opäť až podaním žiadosti o regulovanú cenu (žiadosť podáva v čase, keď už má dodávku v neregulovanej cene) avšak aplikovať sa začína až po ukončení trvania zmluvy na dodávku s neregulovanou cenou.

Ak by neprišlo k dohode o Zmluve na dodávku medzi dodávateľom a odberateľom, dodávka bude ukončená k 31.12. roku, v ktorom zákazník prejavil záujem ukončiť regulovanú dodávku.

V zmysle § 17b ods. 2) ZoE Zmluva o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní jedného kalendárneho roka. To neplatí pre zmluvu so zraniteľným odberateľom podľa odseku 5, ktorá sa uzatvára na dobu do konca kalendárneho roka, v ktorom zraniteľnému odberateľovi vznikne prvýkrát právo ukončiť zmluvu podľa odseku 3 prvej vety. Zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom je možné vypovedať len podľa odseku 3. Na zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom sa nevzťahuje § 17 ods. 4 až 6, ak dochádza k zmene ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu v dôsledku rozhodnutia úradu.

a

§ 17b ods. 4) ZoE  Ak zraniteľný odberateľ odoberá elektrinu alebo plyn za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii a súčasne nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december kalendárneho roka, právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) si uplatní tak, že najneskôr do 31. marca požiada dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.

ELGAS je spoľahlivý dodávateľ energií

Automatické predĺženie zmluvy v prípade regulovanej dodávky

V prípade, ak odberateľ s regulovanou cenou za dodávku nevyužije svoje právo a nepožiada o neregulovanú cenu resp. nepodá výpoveď, aktuálna zmluva na dodávku sa automaticky predĺži o ďalší rok.

V zmysle § 17b ods. 4) ZoE Ak zraniteľný odberateľ neurobí do 31. marca prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom k 31. decembru, zmluva sa obnovuje na nasledujúci kalendárny rok. Tým nie je dotknuté právo zraniteľného odberateľa podľa § 17 ods. 9. Ak zraniteľný odberateľ urobí do 31. marca prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom doručením oznámenia o výpovedi, zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom zaniká k 31. decembru.

 

 

Zmluvy mimo kalendárneho roka

Ak zmluva nie je uzavretá na kalendárny rok, ukončenie zmluvy ako aj zmena typu dodávky sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

 

Upozornenie

Na uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke alebo zmluvy o dodávke musia byť splnené aj všetky ďalšie podmienky alebo predpoklady, ktoré sú individuálne uvedené v obchodných podmienkach toho-ktorého jednotlivého dodávateľa, ktorého odberateľ žiada o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke alebo zmluvy o dodávke. V opačnom prípade je dodávateľ oprávnený uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke alebo zmluvy o dodávke  s odberateľom odmietnuť.  

 

 

Zistite viac o energiách

Od marca s nami za energie zaplatíte opäť menej

Výrazne znižujeme ceny plynu aj elektriny pre neregulovaných zákazníkov na cenníkoch. Profitujte zo zníženia okamžite a s úsmevom!

Porovnanie vybraných cenníkov neregulovaných dodávok elektriny a plynu

Zistili a porovnali sme za vás ceny neregulovanej dodávky elektriny a plynu u najväčších dodávateľov na Slovensku. ELGAS je stále najlacnejší.

Komunitná energetika

Je ideálnym konceptom pre bytové domy a ich spoločenstvá vlastníkov alebo miestne samosprávy. Na rozbeh však chýba technické pozadie.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.