Nové ceny energií na rok 2023

AKTUÁLNE k 20.1.2023

16. januára vláda SR schválila nariadenie 19/23 , ktorým menia ceny za dodávku elektriny a plynu na maximálnu výšku 199 Eur/MWh za elektrinu a 99 Eur/MWh za plyn pre zraniteľných zákazníkov s odberom elektriny do 30 MWh/ročne resp plynu 100 MWh/ročne a zároveň upravuje výšku mesačného poplatku za dodávku elektriny pre domácnosti. Všetky aktuálne platné cenníky a rozhodnutia ÚRSO nájdete na:

 

Ceny za dodávku elektriny a plynu

Domácnosti

Domácnosti majú od 1.1.2023 s 15% navýšenie ceny za dodávku plynu z roku 2022 v každej sadzbe s jednotným mesačným fixným poplatkom 1,5 EUR ako vyplýva z uznesenia vlády č. 76445/2022-1060-143773 vo VHZ, ktoré tak zabraňuje aplikácii regulovanej ceny ÚRSO stanovenej pre domácnosti od 1.1.2023 na 105,90 EUR/MWh.

APLIKOVANÉ CENY PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle rozhodnutia MH SR č. 76445/2022-1060-143773 vo VHZ, nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo 16. januára 2023

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť 

 

V prípade elektriny ja cena za dodávku jednotná u všetkých dodávateľov a bez ohľadu na vysokú či nízku tarifu na úrovni 75,54 EUR/MWh s  mesačným fixným poplatkom v závislosti od sadzby podľa rozhodnutia ÚRSO pre domácnosti a nepríde tak od 1.1.2023 k uplatneniu variabilnej ceny za dodávku v zmysle cenového rozhodnutia ÚRSO pre domácnosti.

Poplatky za distribúciu elektriny zostávajú oproti roku 2022 nezmenené a platia v pôvodných výškach jednotlivých distribučných spoločností.

Cena za dodávku plynu vychádza z uznesenia vlády SR č. 760 a v prípade elektriny z uznesenia vlády SR č. 722 . Výška vyššie uvedených poplatkov vychádza z nariadenia vlády č. 465

 

APLIKOVANÉ CENY PRE DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 722 zo 16. novembra 2022 a nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo 16. januára 2023

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

 

CENY PRE DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 722 zo 16. novembra 2022 – NEAPLIKOVANÉ

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

Vybraní zraniteľní odberatelia okrem domácností

Na základe nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo 16. januára 2023 prišlo k zrušeniu aplikácie cien v zmysle rozhodnutí ÚRSO.

 

V prípade plynu cenové rozhodnutie ÚRSO na dodávku plynu stanovilo jednotnú regulovanú cenu  dodávky (bez distribučných poplatkov) s výškou fixného poplatku 1,5 EUR/ odberné miesto a mesiac a s cenou za dodávku 121 EUR/MWh. Na základe nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo 16. januára nepríde k aplikácii rozhodnutia ÚRSO a cena za dodávku je od 1.1.2023 zastropovaná vo výške 99 EUR/MWh bez ohľadu na sadzbu. Toto rozhodnutie sa týka bývalých tzv. malých podnikov.

 

APLIKOVANÉ CENY PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo 16. januára 2023

Cenník dodávky zemného plynu zraniteľným zákazníkom

 

PÔVODNÉ CENY PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2023/E z 28.12.2022 – NEAPLIKOVANÉ

Cenník dodávky zemného plynu zraniteľným zákazníkom

 

V prípade elektriny sa vydaním nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo 16. januára 2023 aplikuje jednotná cena na dodávku elektriny 199 EUR/MWh bez ohľadu na sadzbu a tarifu.

APLIKOVANÉ CENY PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo 16. januára 2023

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

Nahrádzajú pôvodné cenníky vychádzajúce z  rozhodnutia ÚRSO nové ceny elektriny aj pre zraniteľné subjekty, kde prišlo o zohľadneniu trhového vývoja pričom bol navýšený iba distribučný poplatok za straty. Práve extrémne vysoký nárast cien bol dôvodom vydania nového nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. 

Sadzba

2022

2023

Rozdiel

JT/VT NT JT/VT NT JT/VT NT
€/MWh €/MWh €/MWh
DMP1 86,9022 X 615,5491 X 528,6469 X
DMP2   X 615,5491 X n. X
DMP3   X 615,5491 X n. X
DMP4 91,5210 53,1101 645,9266 494,0393 554,4056 440,9292
DMP5     645,9266 494,0393 n. n.
DMP6     645,9266 494,0393 n. n.
DMP7 94,9547 51,0902 797,8138 615,5491 702,8591 564,4589
DMP8     797,8138 615,5491 n. n.
DMP9 X X X X X X
DMP10 41,6642 X 615,5491 X 573,8849 X
DMP11   X 615,5491 X n. X

 

CENY PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2023/E z 28.12.2022 – NEAPLIKOVANÉ

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

 

Špeciálni zraniteľní odberatelia

Jedná sa o odberateľov presne definovaných v zákone podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. najmä však Správcovské spoločnosti a Spoločenstvá vlastníkov bytov, poskytovateľov sociálnych služieb napr. Domy seniorov a pod.

 

V prípade plynu je mechanizmus výpočtu stanovený ako cena plynu pre domácnosti v roku 2022 navýšená o o 15% (max cena dodávky v sadzbách D1-D6 je 33,24 EUR/MWh). Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 € na mesiac za odberné miesto identicky pre elektrinu aj plyn. Ceny za dodávku plynu a elektriny ako aj uvedených poplatkov vychádzajú z nariadenia vlády č. 465.  Podrobnejšie info nájdete aj v našom článku.

 

APLIKOVANÉ CENY PRE ŠPECIÁLNYCH ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI (najmä zariadenia sociálnych služieb, správcovia bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov a iné) od 1.1.2023 v zmysle nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z.z.

Cenník dodávky zemného plynu pre zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.

 

V prípade elektriny je cena stanovená z regulovaného cenníka pre malé podniky z roku 2022 navýšeného v položky dodávky o 4,3% . Poplatky za distribúcia zostali v porovnaní s rokom 2022 nezmenené.

 

APLIKOVANÉ CENY PRE ŠPECIÁLNYCH ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI (najmä zariadenia sociálnych služieb, správcovia bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov a iné) od 1.1.2023 v zmysle nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z.z.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.*** na úrovni NN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.*** na úrovni VN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.*** na úrovni NN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.*** na úrovni VN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.*** na úrovni NN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.*** na úrovni VN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

 

Ostatní odberatelia

Všetci neregulovaní odberatelia vrátane miest a obcí by podľa predbežných informácii mali mať možnosť požiadať o kompenzáciu za zvýšené náklady na energie za mesiace január až marec 2023 prostredníctvom výzvy MH SR rovnako ako to bolo umožnené neregulovaným odberateľom za obdobie august a september 2022

Schéma kompenzácie by mala byť identická ako na jeseň minulého roku – kompenzovaných by malo byť 80 % z oprávnených nákladov pri kúpe elektriny alebo plynu nad úroveň cenového stropu. Ten je v prípade elektriny 199 eur/MWh a pri plyne 99 eur/MWh. Za prvý kvartál budú môcť žiadatelia požiadať o kompenzácie až do konca júna 2023.

Podľa hovorkyne ministerstva hospodárstva, nemá toto aktuálne vyčlenené finančné prostriedky na pomoc a podporu pre obce, ktoré nie sú plynofikované. Týka sa to najmä nákladov pri vykurovaní biomasou. V porovnaní s jesennou výzvou má byť zdvojnásobený limit na subjekt zo 100.000 eur na 200.000 eur na jeden mesiac.

Výzva by mala byť zverejnená v najbližších dňoch na https://energodotacie.mhsr.sk/

Zistite viac o energiách

Porovnanie vybraných cenníkov neregulovaných dodávok elektriny a plynu

Zistili a porovnali sme za vás ceny neregulovanej dodávky elektriny a plynu u najväčších dodávateľov na Slovensku. ELGAS je stále najlacnejší.

Ceny regulovanej dodávky plynu na rok 2024

ÚRSO vydal rozhodnutie o cenách plynu na rok 2024 pre zraniteľných zákazníkov.

Prieskum ÚRSO potvrdil – naše cenníky sú najnižšie na trhu!

Septembrový prieskum ÚRSO potvrdil, že ELGAS má najnižšie ceny v cenníkoch neregulovanej dodávky na slovenskom trhu.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.