Nové ceny energií na rok 2023 pre vybraných odberateľov

Mechanizmus výpočtu je známy. Tarify za straty, systémové služby a prevádzkovanie systému zostávajú na úrovni roku 2022.

Ustanovenie maximálnej ceny energií

Dnes bolo zverejnené nariadenie vlády č. 465, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.

Nariadenie sa týka odberateľov odoberajúcich elektrinu a plyn na prevádzku:

  • zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb,
  • zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,
  • bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,
  • skupiny koncových odberateľov elektriny a plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu a plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.

Stanovenie ceny za dodávku elektriny a plynu

V prípade elektriny nariadenie počíta so stanovením ceny vychádzajúcej z regulovaného cenníka pre malé podniky z roku 2022 navýšeného o 4,3% . V prípade plynu je mechanizmus výpočtu stanovený ako cena plynu pre domácnosti navýšená o 15% .

Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 € na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty identicky pre elektrinu aj plyn.

Distribučné tarify elektriny bez zmeny

Distribučné poplatky na rok 2023 – tarifa za straty pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému zostávajú oproti roku 2022 nezmenené a sú platné v rovnakej výške pre odberateľov elektriny v domácnosti a vybraných zraniteľných odberateľov elektriny.

Presné znenie nariadenie vlády č. 465

Zistite viac o energiách

Posilnenie práv odberateľa

Novela zákona výrazne mení podmienky dodávky energií, preto sa oplatí venovať pozornosť krátkemu zhrnutiu noviniek z dielne ÚRSO.

Firmy si už môžu podať žiadosť o kompenzáciu za august a september

Žiadosť je potrebné podať do 22.12.2022 z elektronickej schránky žiadateľa.

Meranie kvality elektrickej siete ako prevencia výpadku

Akékoľvek výpadky v prevádzke sú nepríjemné a prinášajú celý rad negatívnych dôsledkov. O tom, do akej miery môžu byť spôsobené a ovplyvnené parametrami elektriny, nás presvedčí realizácia kontrolného merania.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.