Firmy si už môžu podať žiadosť o kompenzáciu za august a september

Žiadosť je potrebné podať do 22.12.2022 z elektronickej schránky žiadateľa.

MH SR dnes zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Výzva sa vzťahuje na obdobie od 1. augusta 2022 do 30. septembra 2022.

Spoločnosť ako subjekt o.i. musí mať vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti.

Žiadosť sa predkladá z elektronickej schránky žiadateľa a musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom prípadne iným vo výzve uvedeným. Žiadosť sa predkladá za každú prevádzku samostatne. Výška dotácie je 50 – 500 000 EUR.

Žiadosť je možné predložiť najneskôr do 22.12.2022.

Odkaz na kompletné znenie výzvy.

INFORMÁCIE K PODANIU ŽIADOSTI

Systém pre podanie žiadosti je spravovaný MH SR. Otázky súvisiace s vypĺňaním žiadostí, prosíme, smerujte na:

Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Telefón: +421 918 672 375
Webové sídlo: https://energodotacie.mhsr.sk
E-mailová adresa: energodotacie@mhsr.sk

Pred kontaktovaním odporúčame pozrieť si podstránku s často kladenými otázkami.