Ceny regulovanej dodávky plynu na rok 2024

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 21.11.2023 rozhodol o výške cien regulovaných dodávok plynu na rok 2024 pre zraniteľných odberateľov spoločnosti ELGAS.

Koho sa rozhodnutie týka

Rozhodnutie stanovuje:

 • maximálne ceny za dodávku plynu pre odberné miesta zraniteľných odberateľov plynu v domácnostiCenník pre domácnosti,
 • maximálne ceny za dodávku plynu pre odberné miesta zraniteľných odberateľov mimo domácnostiCenník mimo domácnosti.

Podmienky uplatnenia cien sa nachádzajú v Rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 21.11.2023

Distribučné poplatky sa riadia rozhodnutím úradu pre SPP Distribúcia, ktoré ešte nebolo zverejnené. Vzhľadom k tejto skutočnosti,  cenník bude doplnený a aktualizovaný potom, ako budú tieto poplatky známe. Kým sa tak nestane, platia výšky ostatných poplatkov z aktuálne platných cenníkov.

Definícia odberateľa mimo domácnosti

Odberateľ mimo domácnosti v zmysle rozhodnutia je:

 • odberateľ, ktorý mal uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu v roku 2023 a mal ročnú spotrebou plynu spolu za všetky jeho odberné miesta najviac 100 000 kWh,
 • odberateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu a odoberá plyn na prevádzku:
  • zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
  • zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
   zákonov v znení neskorších predpisov,
  • bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 358/2020 Z. z.,
  • bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorá má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu.

Ďalší vývoj

Na základe medializovaných informácii je veľmi pravdepodobné, že cena dodávky plynu na rok 2024 pre domácnosti bude rozhodnutím vlády SR revidovaná (znížená) a rozhodnutie ÚRSO nebude v plnej šírke v praxi roku 2024 aplikované. Informácie budeme aktualizovať.

Zistite viac o energiách

Posilnenie práv odberateľa

Novela zákona výrazne mení podmienky dodávky energií, preto sa oplatí venovať pozornosť krátkemu zhrnutiu noviniek z dielne ÚRSO.

Od novembra znižujeme opäť ceny a stále sme najlacnejší!

Od 1.11. 2023 opäť znižujeme ceny elektriny a plynu pre neregulovanú dodávku. Prinášame ceny zohľadňujúce aktuálny vývoj na trhu.

Čo robiť, ak vám dodávateľ zmení cenu elektriny alebo plynu

Oznámenie zmeny ceny dodávky elektriny a plynu má svoje pravidlá. Dôležité je, že zmena či jej neoznámenie dáva zákazníkovi možnosť ukončiť zmluvu.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.