Čo robiť, ak vám dodávateľ zmení cenu elektriny alebo plynu

Oznámenie zmeny ceny dodávky elektriny a plynu má svoje pravidlá. Dôležité je, že zmena či jej neoznámenie dáva zákazníkovi možnosť ukončiť zmluvu.

V prípade, ak sa dodávateľ a zákazník dohodnú na možnosti zmeny ceny za dodávku elektriny alebo plynu počas platnosti zmluvy, musí byť takáto možnosť právne ošetrená. Konkrétne znenie nájdete v zmluve samotnej alebo v obchodných podmienkach dodávky, ktoré sú jej súčasťou. Ako to teda funguje?

Zákon to umožňuje a ošetruje správny postup

V zásade platí, že dodávateľ vás musí vopred upozorniť na zmenu ceny a ak s ňou nesúhlasíte, máte právo odstúpiť od zmluvy. 

Dôležité je pritom vedieť, že dodávateľ vás musí o zmene informovať 30 dní pred dátumom, odkedy chce cenu zmeniť. Vy ako zákazník musíte doručiť výpoveď 15 dní pred aplikáciou novej ceny.

Presný spôsob ako dodávateľ oznamuje zmenu ceny nájdete opísaný v konkrétnej zmluvnej dokumentácii. Môže to byť oznamom na webovej stránke, zaslaním emailu, správou do klientskeho portálu a pod. Určite nie je povinnosť oznamovať takúto zmenu písomne poštou každému dotknutému zákazníkovi pokiaľ tak zmluva jasne takýto spôsob nedefinuje. Aj preto je dobré kontrolovať si pravidelne raz za mesiac svoje konto v zákazníckom portáli, sledovať profil dodávateľa na sociálnych sieťach, či priamo jeho web stránku. O funkčnej e-mailovej schránke a správne nastavenom spamovom filtre asi nie je v dnešnej dobre potrebné hovoriť.

Povinnosť dodávateľa informovať o zmene ceny definuje Zákon č. 251 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 17 Ochrana odberateľa elektriny, odberateľa plynu a univerzálna služba, ktorý hovorí:

(5) Ak je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu podľa zmluvy uzatvorenej s koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu oprávnený zmeniť dohodnutú cenu za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu alebo obchodné podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu a koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu so zmenou ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo so zmenou obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ktorú mu oznámil dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu podľa odseku 1 písm. b), nesúhlasí, má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny; toto právo sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté na dobu určitú.

Pričom podľa

1b) na poskytnutie informácie o každej zmene ceny za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu vrátane dôvodov a predpokladov takej zmeny a informácie o zmene obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s tým súvisiacich služieb a poučenie o práve vypovedať zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu podľa odseku 5 transparentným a zrozumiteľným spôsobom dohodnutým v zmluve alebo určeným v obchodných podmienkach najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

Marketingový formulár

Pridajte sa k viac ako dvom tisícom manažérov a získajte prístup k newsletteru, ktorý vašej firme dodá energiu.

Raz mesačne a bez spamu: užitočné informácie z oblasti energetiky špeciálne pre firmy, rady ako ušetriť na nákupe, návody ako efektívne riadiť náklady na spotrebu.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Ak dodávateľ zmenu neoznámi

V prvom rade si treba skutočne overiť, či si dodávateľ splnil svoju oznamovaciu povinosť voči vám spôsobom, akým sa zaviazal v zmluve. Až keď máte jasný dôkaz, že tak neurobil a s novou cenou nesúhlasíte, otvára vám zákon cestu, ako zo zmluvného vzťahu vyjsť. V takom prípade môžete do 3 mesiacov od dátumu aplikácie novej ceny požiadať o ukončenie zmluvy formou výpovede a to bez ohľadu či sa jedná o zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú. V takomto prípade sa nejedná o predčasné ukončenie zmluvy a dodávateľ nemôže od vás požadovať žiadnu náhradu škody, kompenzáciu, vyrovnanie a podobne. Musí tak urobiť bezodplatne najneskôr do 15 dní od dátumu podania vašej výpovede.

Situáciu presne opisuje Zákon č. 251 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 17 Ochrana odberateľa elektriny, odberateľa plynu a univerzálna služba, kde je uvedené:

                (6) Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neoznámi koncovému odberateľovi elektriny alebo koncovému odberateľovi plynu zmenu ceny za dodávku elektriny, ceny za dodávku plynu alebo zmenu obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu v lehote podľa odseku 1 písm. b), koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny s účinnosťou k pätnástemu dňu odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi, ak koncový odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ plynu neurčí v oznámení o výpovedi zmluvy iný okamih účinnosti výpovedi zmluvy, najneskôr však ku dňu uplynutia troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny.

Pred výpoveďou si overte cenu konkurenčnou ponukou

Napriek tomu, že zvyšovanie cien žiadna firma nemá rada, obvykle k takémuto kroku dodávateľ pristupuje až po dôkladnom vyhodnotení situácie na trhu a analyzovaní dopadov na zabezpečenie dodávky pre jeho zákazníkov.  Ešte pred podaním výpovede je preto vhodné overiť si aktuálnu situáciu a dať si spracovať aspoň jednu ponuku na dodávku od iného dodávateľa k dátumu, kedy by vaša aktuálna zmluva mala byť ukončená. Až keď získate výhodnejšiu ponuku, riešte ukončenie zmluvy. V prípade záujmu vám ponuku radi pripravíme.

Zistite viac o energiách

Potvrdené úradom: ELGAS má najnižší cenník energií

Prieskum ÚRSO z mája ukázal, že najnižšie ceny v cenníkoch pre neregulovaných zákazníkov má ELGAS. Od júna sú naše ceny ešte nižšie.

Od júla opäť znižujeme ceny

Od júla s nami neregulovaní zákazníci na cenníkoch opäť ušetria. Prinášame ceny nižšie ako vládny strop pre kompenzácie po SPOTe aj do cenníka elektriny i plynu.

Ako zmeniť dodávateľa elektriny alebo plynu. Krok za krokom.

Dobre premyslená zmena dodávateľa môže firme ušetriť desiatky tisíc eur ročne. Dôležité je objektívne si vyhodnotiť jednotlivé parametre a podnikať kroky v zmysle podmienok zmluvy a odporúčaní na vhodný postup.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.