O energiách (2/2022)

Európa na ceste za Green dealom bude pokračovať s jadrom i zemným plynom. Štát pripravuje atraktívne možnosti podpory na ceste k firemnej udržateľnosti.

Aj keď sme v kríze, vykročili sme k zelenej budúcnosti

Stále nevyriešená situácia na pohraničí Ukrajiny s Ruskom necháva trhy v neistote z ďalšieho vývoja. Napriek veľkému počtu politických rokovaní hrozba ozbrojeného konfliktu spojeného s uzavretím už i tak nízkych dodávok plynu nedáva možnosť predikovať ďalší vývoj. Správy z tlačových konferencií, zo stretnutí či hlásenia tajných služieb dokážu zapríčiniť skokové zmeny cien na burzách v oboch smeroch.

Európa si tak čoraz intenzívnejšie uvedomuje, že ani pomocou LNG nie je schopná nahradiť dodávky zemného plynu z Ruska. Aj keď nás jeho rekordné januárové dodávky z USA či Kataru v kombinácii s priaznivým počasím zachránili pred blackoutom, zásobníky v EÚ boli v polovici februára naplnené na 34 %, na Slovensku na 28 %, a teda stále ide o rekordne nízke objemy. Európa zistila, že na nahradenie kompletnej dodávky plynu z Ruska nemá dostatočné kapacity na spracovanie a prenos spracovaného LNG naprieč kontinentom. Zároveň cena za plyn z LNG je podstatne vyššia ako za ruský plyn dopravovaný plynovodmi.

Na Slovensku sme svedkami zavádzania dotačných schém a povinných kontraktov s jednou firmou, pričom isté skupiny odberateľov sú zvýhodňované voči iným skupinám (CZT kontra bytové kotolne). Doposiaľ nebolo rozhodnuté o pomoci komerčným subjektom z Envirofondu, kde sa kumulujú výnosy z predaja emisných povoleniek, a časť energeticky náročného priemyslu je tak nútená obmedzovať alebo zastavovať svoju prevádzku.

A na Slovensku si schému a konkrétnu pomoc podnikom už týždne medzi sebou pohadzujú ministerstvá financií a hospodárstva. Do toho ku koncu roku prišlo k niekoľkých dôležitým zmenám v legislatíve, ktoré zásadným spôsobom formujú prostredie v energetike.

Novinky zo Slovenska

V závere januára sme zaznamenali odchod ďalšieho dodávateľa z nášho trhu – TWINLOGY s. r. o. a  dodávky plynu ukončila k 31. 1. 2022 aj spoločnosť Greenlogy a.s. Na stole je riešenie pomoci na prekonanie zvýšených nákladov za energie pre domácnosti a pre vybraných odberateľov, ako sú spoločenstvá vlastníkov, nemocnice, školy či DSS.

Možnosti financovania projektov v energetike

Výzva k Operačnému programu Kvalita životného prostredia bola aktuálne navýšená o ďalších 5 mil., ktoré môžu firmy a inštitúcie použiť napríklad na vybudovanie vlastného zdroja obnoviteľnej energie.

MH zároveň predstavilo plán pre vyhlasovanie jednotlivých výziev na financovanie zelenej energie z plánu obnovy. Od apríla 2022 do apríla 2023 plánuje celkovo deväť výziev na výstavbu nových zdrojov OZE, repowering a zvyšovanie flexibility sústavy, pričom projekty musia byť zrealizované do konca júna 2026.

Od apríla do júna 2022 bude pre fyzické aj právnické osoby otvorené prihlasovanie do prvej výzvy na podporu výstavby nových OZE na výrobu elektriny (56 mil. eur)

V priebehu júna až augusta sa budú môcť záujemcovia prihlásiť do druhej výzvy na:

  • modernizáciu a prechod na biometán (20 mil. eur),
  • repowering hydroelektrární (16 mil. eur).

V apríli 2023 by mali byť vyhlásené až tri výzvy: na modernizáciu bioplyniek, výstavbu batériových systémov a investície do elektrolyzérov na výrobu vodíka.

Kompletný harmonogram výziev nájdete tu

Obnoviteľné zdroje energie

Stropovanie cien zachránilo Slovenské elektrárne od dane z jadra

Po dohode so Slovenskými elektrárňami minister hospodárstva a minister financií ustúpili od špeciálnej dane z jadra, ktorá mala priniesť v roku 2022 50 mil. eur. Namiesto toho museli Slovenské elektrárne garantovať, že v priebehu rokov 2023 – 2024 dvom miliónom domácností nestúpne cena elektriny. Očakáva sa, že domácnosť tak ušetrí 500 eur za dva roky.

Pomoc pre bytové domy, nemocnice, školy či DSS

MH predstavilo plán, podľa ktorého bytové domy s vlastnou kotolňou, ktorým narástla cena plynu o viac ako 50 % oproti regulovaným odberateľom, môžu od 1. marca získať od Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) lacnejší plyn. Správcovia bytoviek mali do 18. februára podať žiadosť, na základe ktorej má SPP dodať kotolniam lacnejší plyn. Výška ceny plynu má byť závislá od dĺžky kontraktu. Jedná sa o takmer 1100 kotolní v rámci bytových domov, ktoré si mohli žiadosť podať. Nie je ale doposiaľ jasné, ako sa bude takýto krok realizovať, keďže odber plynu na chod kotolne je, tak ako u ostatných klientov, viazaný zmluvou so súčasným dodávateľom, ktorému odchod týchto klientov môže spôsobiť výraznú stratu. Plyn na zabezpečenie ich potrieb tak zostane nevyužitý a dodávateľ môže mať problém ho bez straty zobchodovať na trhu.

Vládny kabinet schválil 9. februára na kompenzácie zvýšených nákladov za energie sumu 52 miliónov eur z rezervy rozpočtu. Z nej má ísť základným a stredným školám 30 miliónov eur, nemocniciam 12 miliónov eur a domovom sociálnych služieb a detským domovom 10 miliónov eur (bez ohľadu na to, či sú štátne alebo súkromné). Vyplácanie peňazí má byť v kompetencii jednotlivých rezortov.

Aktuálny vývoj cien energií

Vývoj ceny plynu a elektriny

Spotové ceny plynu THE sa aktuálne k 22. 2. 2022 na na burze EEX trhu obchodujú za  72 EUR/MWh. Ceny ročných produktov THE Cal k 21. 2. 2022 (EUR/MWh) boli: Cal-23 – 52,412, Cal-24 – 36,263, Cal-25 – 29,207.

Na burze PXE sa elektrina base k 22.2. 2022 obchodovala v cene na dodávku v mesiaci marec za 172 EUR/MWh. Ročné kontrakty elektriny Cal obchodované k 22.2.2022 (EUR/MWh) boli: Cal-23 – 141,76, Cal-24– 109,25. Elektrina base na spotovom dennom trhu OKTE k  22.2. 2022 bola obchodovaná za 128,09 EUR/MWh, trend za február 1.2. – 21.2. vykazuje 162 EUR/MWh, čo je významný pokles oproti januáru.

Spotové ceny elektriny na  dennom trhu sa v januári 2022 oproti decembru 2021 znížili. Priemerná cena zobchodovanej elektriny dosiahla 194,64 EUR/MWh, čo bol 16,1 % pokles oproti decembru. Stále ale vidíme takmer štvornásobnú hodnotu – v januári 2021 sa elektrina obchodovala v priemere za 55,77 EUR/MWh.

Priemerné ceny „peakovej“ elektriny v januári dosiahli zhruba 222 eur / MWh a „off-peak“ sa obchodovala v priemere za 167 EUR/MWh. Priemerné ceny oproti decembru poklesli, no aktuálna najmä geopolitická situácia nedáva žiadnu záruku pokračovania trendu v poklese.

Cena zelenej elektriny rastie

Začiatkom februára sa konala aukcia záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET, ktorú organizovala spoločnosť OKTE, prevádzkovateľ krátkodobého trhu s elektrinou. Celkovo sa dražilo takmer 369 GWh a vďaka vysokému záujmu vzrástla priemerná cena o 75 %.

Nakoniec boli obchody uzavreté s priemernou cenou 0,86 EUR/MWh, min. cena bola 0,83 EUR/MWh a max. 1,15 EUR/MWh. Záruky pochádzali od 4 výrobcov: Mondi SCP, Slovenské elektrárne, štátny podnik Vodohospodárska výstavba, ZSE Energia a ZSE MVE.

Tzv. zelená elektrina so zárukou pôvodu je atraktívna aj tým, že je oslobodená od spotrebnej dane. Tým, že je výška spotrebnej dane momentálne 1,32 EUR/MWh, začína byť zrejmé, že pri záujme zo strany zákazníkov začína prevažovať ekologický aspekt nad čisto ekonomickým. V ELGAS-e našim zákazníkom predávame až 35% objemu elektriny so zárukou pôvodu. Ak máte záujem o dodávku zelenej elektriny aj do vašej firmy, kontaktujte nás.

Európa pomáha domácnostiam

Belgicko sa pridalo do skupiny krajín, kde sa rozhodli znížiť DPH. Vláda rozhodla o znížení DPH na elektrinu z 21 % na 6 % od 1. marca do 1. júla 2022. Okrem toho prispeje na výdavky domácností 100 eurami a rozšíri sociálne príspevky. Bulharsko zmrazilo regulované ceny tepla a elektriny do konca marca, Španielsko a Francúzsko obmedzili zvyšovanie účtov za energiu, iné krajiny vrátane Švédska ponúkli kompenzáciu najzasiahnutejším domácnostiam.

Európska taxonómia nie je len o „zelenom“ plyne a jadre

Európska komisia (EK) predložila 2. februára  doplňujúci delegovaný akt v oblasti klímy, ktorým sa dopĺňa nariadenie o taxonómii. Súčasne EK predložila aj delegovaný akt doplňujúci taxonómiu v oblasti zverejňovania informácií .

Cieľom tzv. taxonómie má byť smerovanie financovania vo výške niekoľkých miliárd eur najmä súkromných zdrojov do udržateľných činností, ktoré pomôžu dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody, najmä v súvislosti s dekarbonizáciou a záväzkom EÚ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu.

Najzásadnejším rozhodnutím je zaradenie jadrovej energie a zemného plynu medzi udržateľné investície napriek protestu niektorých krajín EÚ. Investície do jadrovej energie musia spĺňať požiadavky jadrovej a environmentálnej bezpečnosti. Nové jadrové elektrárne by mali dostať stavebné povolenia len do roku 2045. Štáty, ktoré majú jadrové elektrárne budú musieť dobudovať aj hlbinné úložiská vyhoretého jadrového paliva. V EÚ je tesne pred jeho dokončením jedine Fínsko.

Plynárenské investície musia prispievať k prechodu od uhlia na obnoviteľné zdroje energie, pričom plynové elektrárne budú v tomto desaťročí označené ako „zelené“, iba ak splnia emisný limit 270 g ekvivalentu CO2 na kWh, alebo ak budú ich ročné emisie nižšie ako 550 kg CO2 na kW počas 20 rokov. Predpokladá sa, že súčasné plynové elektrárne buď prejdú na nízkouhlíkový plyn alebo dobudujú technológie na záchyt oxidu uhlíka prípadne obmedzia svoju prevádzku. Výroba energie z plynu nie je hodnotená ako udržateľný zdroj a bude „zelená“ iba počas prechodného obdobia.

Pokiaľ návrh EK prejde potrebným schvaľovaním (v rámci najbližších 6 mesiacov), doplňujúci delegovaný akt nadobudne účinnosť a bude sa uplatňovať od 1. januára 2023. Rozhodnutie EK v praxi znamená, že jadrová a plynová energia a investície v týchto oblastiach by mohli byť financovateľné z fondov EÚ.

Druhým dôležitým rozhodnutím, ktoré má priamy dopad aj na slovenské podniky je, že vybrané spoločnosti spĺňajúce potrebné kritériá podľa smernice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) budú musieť od roku 2023, ako súčasť každoročnej účtovnej závierky, vykazovať správu o udržateľnosti podniku.

Jedná sa o spoločnosti, ktoré majú verejne obchodovateľné cenné papiere alebo spĺňajú aspoň dve z nasledujúcich troch kritérií:

  • celkové aktíva najmenej 20 miliónov eur,
  • obrat najmenej 40 miliónov eur,
  • priemerný počet zamestnancov najmenej 250.

PPA kontrakty by mohli získať záruky EIB

Španielska vláda vyzvala Európsku investičnú banku (EIB), aby tzv. PPA kontrakty (dlhodobé zmluvy na nákup elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov) podporila finančnými zárukami a našla riešenie na podporu financovania OZE súkromnými bankami. PPA zmluvy, ktoré majú byť kľúčové pre rast podielu zelenej energie zatiaľ zaviedlo minimum členských štátov. Pritom EK očakáva nárast podielu výroby z OZE z 20 na 40% do roku 2030 a európske krajiny by mali vykazovať, aký objem výroby energie z obnoviteľných zdrojov zastrešia dlhodobými zmluvami.

PPA zmluvy prepájajú odberateľa priamym kontraktom s výrobcom obnoviteľnej energie a mali by priniesť obom stranám záruky – na jednej strane odberateľovi stabilnú cenu a na druhej strane výrobcovi istotu príjmu a financovanie jeho projektu. Zároveň dávajú tieto zmluvy veľkým výrobným spoločnostiam riešenie, ako naplniť nároky na udržateľnosť svojich aktivít, a teda získať financie na ich ďalší rozvoj.

Lídrom v dlhodobých zmluvách o nákupe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa za posledné dva roky stalo Španielsko. Španielska vláda predložila Európskej investičnej banke (EIB) návrh, aby začala presadzovať tento typ zmlúv, ktoré podporujú dekarbonizáciu hospodárstva, ale aj minimalizujú výkyvy cien pre priemysel.

V minulom roku európska banka schválila v Španielsku 111 zmlúv v hodnote 12,771 miliárd eur, čo je o 51 % viac ako v roku 2020. Španielska vláda ešte v roku 2020 iniciovala dva zákony pre energeticky náročných priemyselných spotrebiteľov, aby im pomohla lepšie sa vysporiadať s vysokými nákladmi na elektrinu. Zároveň Španielsky záručný rezervný fond pre elektrointenzívne subjekty (Fergei) ponúka poistenia a záruky práve pre kontrakty PPA (5 – 20 ročné), kde by podpora od EIB pomohla zintenzívniť celý proces prechodu na zelenú ekonomiku.

Veterná elektráreň

Nemecko hľadá plán, ako predísť opakovaniu plynovej krízy

Nemecká vláda zvažuje, že prinesie mechanizmy, pomocou ktorých by prinútila najväčších hráčov na nemeckom trhu vytvárať a udržiavať primerané zásoby plynu v zásobníkoch. Snaží sa tak predísť situácii, kedy by sa počas leta zásobníky nezaplnili dostatočne pred ďalšou zimou a neprichádzalo by k ich priebežnému dopĺňaniu počas sezóny. Opakovala by sa tak kríza, akú práve zažívame. Plán by mal byť predstavený na jar a prijatý do leta.

SPP – distribúcia prichádza s primiešavaním vodíka do plynu pre domácnosti

Spoločnosť oznámila spustenie projektu H2Pilot, ktorý má otestovať distribúciu vodíka pre vykurovanie domácností. Plánujú začať s 10 % objemom, pričom v Európe sa uvažuje, že bezpečným by mohol byť limit na úrovni 20 až 30 %. Cieľ je zrejmý – primiešavaním znížiť emisie. Vyššie koncentrácie nad 5 % si budú vyžadovať aj zmeny v distribučnej sieti a na koncových zariadeniach. Stále sa tiež overuje správanie zmesi v lete z hľadiska oddeľovania vodíka a potenciálneho zvýšenia koncentrácie na vyšších poschodiach bytových domov. Primiešavanie zeleného vodíka ako prví v Európe vyskúšali minulý rok v Nemecku, keď ho v koncentrácii 2 % primiešali do plynu v plynovode DEUDAN, ktorý spája Nemecko s Dánskom.

Prvá vodíková čerpacia stanica na Slovensku

18. februára prvýkrát na Slovensku natankovalo auto s vodíkovým pohonom. Prvú čerpaciu stanicu s tlakom plnenia 200 bar otvorila pre verejnosť v bratislavskom Vlčom hrdle spoločnosť Messer Tatragas. Projekt je výsledkom spolupráce spoločností Messer a Slovnaft. V Slovnafte je vodík vyrábaný z metánu, odobraný a následne technologicky upravený. Spoločnosť Messer Tatragas realizuje komerčnú stránku projektu a v minulom roku predala 2 mil. m3 vodíka.

35 MWh batéria pri Piešťanoch

Pri Piešťanoch, v strategickej polohe blízko elektrickej stanice Veľké Kostoľany a atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice, s jednoduchým pripojením na 110 kV sieť vznikne BEES – battery energy storage system s kapacitou 35 MWh prostredníctvom 7 batériových úložísk. S nárastom kapacity OZE pripojených do elektrickej siete rastie aj potreba zabezpečiť potrebnú flexibilitu na riadenie sústavy v čase zníženej produkcie zelenej elektriny. ZSE Energia chce s výstavbou začať v prvom štvrťroku 2024, do prevádzky by mala ísť na začiatku roku 2025.

Pár slov na záver

Ďalší vývoj na trhu s elektrinou a plynom je momentálne neistý. V prípade, ak by  hroziaci  konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom prerástol do otvorenej vojny, dramaticky sa zmení situácia v Európe a zároveň sa prehĺbi volatilita na trhu s energetickými surovinami. Zároveň sa Nemecko nechalo počuť, že v takom prípade by zvažovalo aj prerušenie certifikačného procesu Nord Stream 2.

Ukazuje sa, teraz ešte viac ako pred pár mesiacmi, že odklon od využívania fosílnych palív by mohol okrem zlepšenia klimatických podmienok priniesť aj viac pokoja a pochopenia do vzájomných vzťahov. Čaká nás intenzívna cesta, ktorá si bude vyžadovať spojenie síl v záujme dosiahnutia nadnárodných cieľov. 

Zdroje: linky v texte, Energoklub, Euroactiv, Energie portal, Finsider

Zistite viac o energiách

O energiách (11/2021)

November sa niesol v znamení rastu ceny ročnej dodávky elektriny aj plynu. Nord Stream 2 definitívne v roku 2021 spustený nebude. Zároveň sa uskutočnilo niekoľko dôležitých krokov v oblasti slovenskej legislatívy.

Ako vybrať najvýhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie

Výber dodávateľa elektriny vôbec nemusí byť zložitá záležitosť. Pri správne zvolených parametroch posudzovania ponuky a jasnom definovaní porovnateľných položiek sa s veľkou pravdepodobnosťou dopracujete k výberu vhodného partnera na budúce obdobie dodávky energie.

Poskytnutie priebehu merania spotreby elektriny vám môže ušetriť tisíce eur

Chcete skutočne výhodnú ponuku? Potom neváhajte a požadujte od obchodníka cenovú ponuku vypracovanú na základe vášho priebehového 15 minútového merania odberu.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.