O energiách (1/2022)

Rok 2022 nadviazal na kritický záver minulého roku. Trhy sú rozkolísané a zhoršuje ich najmä vyostrovanie situácie na Ukrajine a nízky tok plynu z Ruska do Európy. Naša energetika zavádza novinky v legislatívnom rámci.

Kríza v energetike pokračuje

Aj tak by sa dala jednoducho zhrnúť celková situácia u nás i v Európe. Ceny sú stále niekoľkonásobne vyššie ako v minulých rokoch, Francúzsko, dlhé roky stabilný exportér elektriny sa práve v tomto kritickom období mení na silného importéra. Veľkoobchodný trh sa zužuje a prirážky rastú enormným spôsobom a predražujú tak koncovú cenu pre zákazníkov. Štáty EÚ sa sústreďujú prioritne na adresnú pomoc sociálne najslabším skupinám obyvateľstva. Vo vybraných krajinách prišlo k zníženiu DPH na elektrinu a plyn, v niektorých sa  objavujú garantované úvery pre firmy, v tých najkritickejších prípadoch prišlo i k špeciálnym finančným injekciám pre skutočne veľkých priemyselných výrobcov, ktorých krach by ohrozil celý reťazec nadväzujúcich firiem a s nimi tisícky pracovných miest.

A na Slovensku si schému a konkrétnu pomoc podnikom už týždne medzi sebou pohadzujú ministerstvá financií a hospodárstva. Do toho ku koncu roku prišlo k niekoľkých dôležitým zmenám v legislatíve, ktoré zásadným spôsobom formujú prostredie v energetike.

Plynové „suchoty“ dláždia cestu cenovému peklu

Gazprom, ktorý dodáva do Európy tretinu spotreby plynu, aktuálne posiela iba objemy na pokrytie dlhodobých kontraktov. Jeho zásobníky v Európe sú na historických minimách a tie európske sú už tiež pod 50%. Napriek tomu, že do Európy momentálne prúdia historicky najvyššie dodávky LNG najmä z USA, vďaka ktorým prišlo po Vianociach aspoň k dočasnému poklesu ceny plynu, po novom roku sa ceny opäť začali skokovo zdvíhať.

Analytici hovoria, že pri troche šťastia ak nebude príliš tuhá zima ku koncu vykurovacej sezóny, sa Európa vyhne blackoutu. Aj naše ministerstvo hospodárstva deklaruje, že výsledok druhého stress testu dopadol dobre a dodávky nie sú ohrozené. Aktuálne sú podzemné zásobníky na Slovensku plné na 43 % a v prípade obvyklých teplôt by to malo postačovať.

Aktuálny vývoj cien energií

Vývoj ceny plynu

Spotové ceny plynu THE DA dosiahli svoje maximá pred Vianocami 22.12. 184 ER/MWh, potom ceny poklesli a k 25.1. 2022 sa plyn na dennom trhu obchodoval za takmer  95 EUR/MWh. Ceny ročných produktov THE Cal k 24.1.2022 (EUR/MWh): Cal-23 – 49,293, Cal-24 – 31,305, Cal-25 – 26,15. Graf z burzy EEX, www.powernext.com/futures-market-data.

Vývoj elektriny SPOT

Vývoj ceny elektriny

Vývoj cien elektriny na krátkodobom trhu demonštruje nasledujúci graf, na ktorom je vidieť kontinuálny rast cien v sledovanom období až do 21.12., kedy prišlo k maximálnym cenám  mimo špičkovej elektriny 324,59 EUR/MWh a až 515 EUR/MWh za špičku, čo reprezentuje takmer 60% rozdiel cien. Vďaka naviazanosti ceny elektriny na ceny plynu je pekne vidieť ako avizovaný príchod tankerov s LNG spôsobil pokles cien pred Vianocami, ktorý trval až do 1. januára. Potom denný trh začal opäť stúpať a 26.1. sa cena elektriny base obchodovala za 291,66 EUR/MWh.

Na burze EEX sa 21.1. obchodovala cena base na dodávku v mesiaci február za 203 EUR/MWh a na 2. kvartál za 165 EUR/MWh. Ročné kontrakty elektriny Cal obchodované k 24.1.2022 (EUR/MWh): Cal-23 – 126,38, Cal-24– 95,78, Cal-25 – 89,95.

Praktické následky na obchodovanie s koncovým zákazníkom

Je dôležité si uvedomiť, že pri tak vysokej volatilite trhu akú sme videli v priebehu decembra je obchodovanie s komoditami mimoriadne komplikované. V jej dôsledku počas niektorých dní nebolo možné vôbec komodity nakúpiť ani na veľkoobchodnom trhu a následne sa celkom prirodzene do veľkoobchodných ponúk premietalo riziko z aktuálnej situácie na trhu. Do toho sa bohužiaľ objavili problémy s realizáciou kontraktov, keď niektorí dodávatelia neboli schopní plniť si dohodnuté objemy dodávok.

Ďalším nepríjemným efektom je enormne narastajúci rozdiel cien medzi špičkovou a mimošpičkovou tarifou elektriny. Každý dodávateľ s bilančnou skupinou musí vyrovnávať jej sumárnu spotrebu s nákupom a to v 15 minútových intervaloch. Aj v „kľudných“ dobách bolo umením vedieť sa trafiť predikciou do reality, o to komplikovanejšie je to dnes, keď sa ešte stále pasujeme s COVIDom a jeho následkami – niektoré prevádzky sú uzavreté, iné čiastočne fungujú, niektoré zanikli. Mnohé sa museli prispôsobiť aktuálnemu dopytu výrazne podmienenému COVID, čo sa prejavuje aj na priebehu spotreby samotnej, ktorá má často úplne iný charakter ako po minulé roky. Naviac, zákazníci si to neuvedomujú, ale na veľkoobchodnom trhu sú minimálne limity nákupu, čo znamená, že dodávateľ musí najprv naakumulovať objednávky od zákazníkov do istej minimálnej výšky, ktorú môže s prihliadnutím na optimalizáciu nákupných nákladov zobchodovať.

Podčiarknuté a spočítané: Elektrina a plyn sú drahé už podľa burzových cien a reálne nákupy predražené o rizikové prirážky sa uskutočňujú s oneskorením častokrát aj niekoľko dní. Naviac dorovnávanie odberovej krivky na krátkodobom trhu sa mnohonásobne predražilo v porovnaní s prvým polrokom 2021. Bohužiaľ v prípade, ak veľkoobchodný partner nedodá prisľúbenú elektrinu či plyn, dodávateľ musí hľadať alternatívu, ktorá je v týchto dňoch oveľa nákladnejšia ako v čase uzavretia zmluvy najmä pri kontraktoch realizovaných do začiatku augusta.

Volatilita na trhu

Slovenské novinky

  1. Zavádza sa 3-pásmová Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS)vyhláška URSO č. 477/2021 Z.z.

Boli vytvorené samostatné sadzby TPS pre tri pásma spotreby elektriny – do 1 GWh tarifa 15,9 EUR/MWh, do 100 GWh znížená sadzba o 25 % na 11,9 EUR/MWh , nad 100 GWh znížená sadzba o 92 % na 1,1870 EUR/MWh. Odberné miesta (OM) boli zaradené do jednotlivých pásiem na základe skutočnej spotreby za január až november 2021 a priemernej spotreby za december 2021. Pre dodávateľov je záväzný zoznam OM od OKTE. Podrobnosti sú v usmernení OKTE.

  1. Zníženie podpory OZE

Na základe novely zákona č. 309/2009 Z.z. ÚRSO upravil garantované výkupné ceny pre vyše 460 zdrojov OZE a predĺžil im obdobie podpory o 5 rokov. Výsledkom je zníženie nákladov na podporu o cca 70 miliónov eur na ročnej báze.

  1. Zmeny distribučných a pripojovacích poplatkov

Povolené výnosy z distribúcie elektriny, bez vplyvu strát, sa rozhodnutím ÚRSO pre rok 2022 znižujú o vyše 24 mil. eur (o – 4,6 %) oproti roku 2021, najmä vplyvom zníženia primeraného zisku a zahrnutia časti výnosov z dodávky jalovej energie a prekročenia účinníka do regulovaných výnosov. Úrad rozhodol, že cena za pripojenie pre výrobcov elektriny sa znížila o 50 % na úroveň ceny za pripojenie pre odberateľov elektriny a cena za prístup do distribúcie pre výrobcov elektriny, tzv. G-komponent, sa znížil o polovicu t.j. z 30 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity dohodnutej v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny na hodnotu 15 %. Výška tarify za systémové služby (TSS) bola mierne znížená o 0,2% oproti roku 2021, na výšku 6,2976 EUR/MWh. ÚRSO zároveň schválilo nové cenníky pripojovacích poplatkov jednotlivým distribučným spoločnostiam.

Cenník distribúcie elektriny pre spoločnosť SSD 

Cenník distribúcie elektriny pre spoločnosť ZSD

Cenník distribúcie elektriny pre spoločnosť VSD

 

Uzavreté bane s novým využitím

Škótsky start up Gravitricity zvažuje vybudovanie úložiska energie postavenom na ukladaní a čerpaní energie pomocou spúšťania a vyťahovania závaží do uzavretých baní na Ostravsku.

Ostravský projekt zatiaľ počíta s kapacitou 4–8 MW na dráhe 1km, pričom jedno závažie by poskytlo kapacitu až 2 MWh, no pri viac závažiach môže ísť aj o 25 MWh.

Výroba elektriny pomocou gravitácie

Nepoučiteľná Európa

20. januára uplynulo trinásť rokov od ukončenia plynovej krízy, ktorá vtedy postihla najmä Slovensko a Balkán. Súčasná kríza má rovnaký pôvod – zníženie dodávok plynu z Ruska, no trpí ňou celá Európa, a to napriek rozšíreniu prepravných trás či zvýšeniu kapacity zásobníkov. Európa sa nezbavila svojej závislosti od ruského plynu aj keď zvýšila podiel výroby z obnoviteľných zdrojov. Bohužiaľ ich výpadky zatiaľ nevieme úspešne a efektívne nahrádzať elektrinou akumulovanou v úložiskách. Zatiaľ to vyzerá tak, že pokiaľ nenájdeme spôsob, ako zabezpečiť plynulú dodávku elektriny v čase bezvetria a bezslnečných hodín, a súčasne nezmeníme stratégiu nákupu plynu v Európe, budeme mať vážny problém. Nielen dosiahnuť naše zelené ciele, ale najmä zachovať konkurencieschopnosť európskych firiem, ekonomickú prosperitu európskych krajín a životnú úroveň jej obyvateľov.

Zdroje: linky v texte, ÚRSO, Poláček and partners

Zistite viac o energiách

O energiách (11/2021)

November sa niesol v znamení rastu ceny ročnej dodávky elektriny aj plynu. Nord Stream 2 definitívne v roku 2021 spustený nebude. Zároveň sa uskutočnilo niekoľko dôležitých krokov v oblasti slovenskej legislatívy.

Ako vybrať najvýhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie

Výber dodávateľa elektriny vôbec nemusí byť zložitá záležitosť. Pri správne zvolených parametroch posudzovania ponuky a jasnom definovaní porovnateľných položiek sa s veľkou pravdepodobnosťou dopracujete k výberu vhodného partnera na budúce obdobie dodávky energie.

Poskytnutie priebehu merania spotreby elektriny vám môže ušetriť tisíce eur

Chcete skutočne výhodnú ponuku? Potom neváhajte a požadujte od obchodníka cenovú ponuku vypracovanú na základe vášho priebehového 15 minútového merania odberu.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.