Domácnosti budú platiť za emisné povolenky

Od roku 2027 sa zavádzajú emisné kvóty aj na bežné rezidenčné budovy vykurované plynom. Zvýšené náklady sa prejavia nárastom ceny plynu od doávateľa, ktorý si nákup kvót započíta do ceny plynu na vykurovanie.

Európska únia si stanovila cieľ dosiahnuť najneskôr do roku 2050 celohospodársku klimatickú neutralitu a cieľ dosiahnuť následne záporne emisie. K zníženiu emisií tak musia prispieť všetky odvetvia hospodárstva. V nadväznosti na uvedené záväzky sa prijala revízia Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, ktorou sa rozšírilo pokrytie systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov („ETS“) o nové sektory: budov a dopravy.

Historický vývoj

ETS začal fungovať v roku 2005. Pôvodne pokrýval najmä veľké stacionárne zariadenia vypúšťajúce emisie skleníkových plynov (napr. elektrárne, teplárne, oceliarne, cementárne a podobne). Postupom času sa rozsah pôsobnosti ETS rozšíril na letectvo a námornú dopravu. Sektor budov, zodpovedný za veľké množstvo emisií, bol pokrytý len z časti a to prostredníctvom systémov centralizovaného zásobovania teplom s menovitým tepelným príkonom nad 20 MW. Ďalšie rozšírenie ETS sa preto zameralo na tento sektor a zahrnulo aj zostávajúce budovy („ETS2“).

Keďže ide o administratívne náročný systém, vlastníci vykurovacích zariadení v rodinných a bytových domoch nebudú priamymi účastníkmi systému, tým bude ich dodávateľ plynu. Budú však ovplyvnení, keďže do ceny zemného plynu sa bude premietať aj cena emisných kvót, ktoré bude musieť ich dodávateľ nakupovať na pokrytie emisií spojených s dodaným  zemným plynom.

Odkedy a ako začne ETS2 fungovať

Do 1. januára 2025 musia všetci dodávatelia plynu získať povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov. V rámci procesu povolenia predložia na schválenie monitorovací plán, v ktorom opíšu postup monitorovania emisií skleníkových plynov. Dodávatelia plynu začnú od uvedeného roku monitorovať a nahlasovať emisie skleníkových plynov spojených so spotrebou zemného plynu v domácnostiach. Od roku 2027 sa začnú na burze predávať emisné kvóty (jedna kvóta reprezentuje jednu tonu emisií skleníkových plynov vypustených do ovzdušia), pričom prvýkrát bude musieť dodávateľ plynu odovzdať kvóty v roku 2028 za emisie skleníkových plynov vypustené v roku 2027. Je teda možné predpokladať, že cena zemného plynu bude zohľadňovať náklady na emisné kvóty už v cenníkoch pre rok 2027.

V súlade s čl. 30k smernice je možné posunúť začiatok spustenia obchodovania s emisnými kvótami v ETS2 v závislosti od ceny zemného plynu.

Začlenenie sektoru budov do systému obchodovania s emisnými povolenkami už funguje v Nemecku. Tona oxidu uhličitého tam stojí približne 25 eur, pričom do roku 2026 by mala stúpnuť až na 65 eur.

Emisné povolenky

Výnimky v ETS2

ETS2 primárne zahŕňa emisie zo spaľovania palív v komerčných a inštitucionálnych budovách (spojené s vykurovaním priestorov, prípravou teplej vody, vareným a podobnými činnosťami). Výnimku majú emisie z budov určených pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo, ako aj emisie vyprodukované spaľovaním pevnej biomasy (palivá založené na drevnej biomase).

Marketingový formulár

Pridajte sa k viac ako dvom tisícom manažérov a získajte prístup k newsletteru, ktorý vašej firme dodá energiu.

Raz mesačne a bez spamu: užitočné informácie z oblasti energetiky špeciálne pre firmy, rady ako ušetriť na nákupe, návody ako efektívne riadiť náklady na spotrebu.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Negatívny rast energetickej chudoby

So zavedením ETS2 sa spájajú aj obavy jeho negatívneho dopadu na obyvateľov. Podľa niektorých názorov nie je spoplatnenie emisií spojených s využívaním zemného plynu na vykurovanie ideálnou cestou ako motivovať domácnosti na prechod k zeleným technológiám. Približne 34 miliónov Európanov, takmer 6,9 % obyvateľov Únie, uviedlo v prieskume, ktorý sa v roku 2021 realizoval v celej Únii, že si nemôžu dovoliť dostatočne vykurovať svoj domov.

Nemecko sa výnosy z povoleniek snaží čiastočne vracať spotrebiteľom. Z výnosov investuje aj do verejnej dopravy a do renovácii domov. Obdobne by mal fungovať aj ETS2, ktorý počíta so zriadením Sociálno-klimatického fondu. Z nového Sociálno-klimatického fondu sa členským štátom poskytnú osobitné finančné prostriedky na podporu najviac postihnutých zraniteľných skupín, najmä domácností trpiacich energetickou alebo dopravnou chudobou.

Zistite viac o energiách

Vývoj európskeho energetického trhu a aktuálne reformy

EÚ čelí výzvam na zachovanie konkurencieschopnosti výrobných podnikov, ktoré aktuálne majú vyššie náklady na energie ako konkurenti z iných svetadielov. Pripravované reformy energetických trhov majú zabrániť deindustrializácii a zabezpzpečiť pružnosť reakcie na zmeny a zároveň zachovať potrebnú spoľahlivosť…

Verejné budovy s extra podporou na rýchle energetické opatrenia

Extra 100 tisíc eur môžu získať budovy verejnej a štátnej správy či samosprávy na výmenu okien, zateplenie, výmenu osvetlenia už od 3. mája 2024.

Očakávané zmeny v slovenskej energetickej legislatíve

ÚRSO spustilo predbežné pripomienkovanie dôležitých vyhlášok pre elektroenergetiku a plynárenstvo, ktoré budú mať významný dopad na náklady firiem, podnikov a organizácii. Odporúčame sledovať vývoj konania a aktualizovať odhadované náklady na energie na nasledujúce obdobia.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.