Kde sa vzalo zdieľanie elektriny

Pri správnom nastavení energetickej komunity dokáže zdieľanie elektriny radikálne zmeniť spôsob, akým vnímame a využívame elektrickú energiu. Má potenciál najmä pri využití podporných programov rýchlej návratnosti a zníženia nákladov na spotrebu energie. Nespornou výhodou je znižovanie záťaže distribučnej siete a výrazné zníženie emisií budov.

Zdieľanie elektriny vzniklo z potreby optimalizovať využitie prebytkov elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rámci určitých spoločenstiev alebo skupín odberateľov (energetické spoločenstvá a komunity). Tento proces umožňuje efektívnejšie rozdeľovanie vyrobenej elektriny medzi viacerými odbernými miestami, čím prispieva k zvyšovaniu energetickej efektívnosti a podpore využívania OZE.

Definícia zdieľania elektriny

Zdieľanie elektriny je proces, pri ktorom sa elektrická energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov alebo akéhokoľvek zdroja v rámci určitého spoločenstva alebo skupiny odberateľov zdieľa medzi viacerými odbernými miestami. Na Slovensku je celý proces zdieľania elektriny zabezpečený a koordinovaný prostredníctvom Energetického dátového centra (EDC), ktoré zabezpečuje spracovanie údajov, monitoring spotreby a produkcie elektriny vo všetkých zapojených odberných miestach, ako aj zúčtovanie zdieľanej elektriny medzi členmi spoločenstva.

Právne základy

Na úrovni Európskej únie (EÚ) bol tento koncept podporený prostredníctvom legislatívnych predpisov EÚ, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie podielu OZE a zlepšovanie energetických systémov v členských štátoch. Jednou z hlavných legislatívnych akcií, ktorá podporuje rozvoj zdieľania elektriny, je revízia Smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED II), ktorá podporuje vytváranie energetických spoločenstiev a energetických komunít zameraných na výrobu, spotrebu, zdieľanie a uskladňovanie energie z obnoviteľných zdrojov.

V Slovenskej republike bola táto európska legislatíva transponovaná do národného práva prostredníctvom novelizácie zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatím vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetí č. 207/203 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, prostredníctvom ktorých bol legislatívny rámec doplnený o definície a pravidlá pre energetické spoločenstvá a energetické komunity.

Výhody pre spoločenstvá vlastníkov bytov

 • Spoločenstvá vlastníkov bytov môžu využiť zdieľanie elektriny na pokrytie spotreby elektriny nielen v spoločných priestoroch bytového domu, ale aj v jednotlivých bytoch. Týmto spôsobom môžu vlastníci bytov získať prístup k zelenšej a potenciálne lacnejšej elektrine.
 • Zároveň sa môže zvýšiť hodnota ich nehnuteľností a zlepšiť celkové energetické hodnotenie budovy. Výroba elektriny môže byť realizovaná prostredníctvom fotovoltických panelov inštalovaných na streche bytového domu alebo iného vhodného miesta.
Schéma zdieľanej elektriny

Zdroj: Prezentácia ENERGETICKÉ SPOLOČENSTVÁ A ZDIEĽANIE ELEKTRINY na konferencii Energetické spoločenstvá 14.3.2024

Aké sú podmienky

Pre vytvorenie a fungovanie takéhoto spoločenstva je nevyhnutné, aby sa vlastníci bytov dohodli na spôsobe zdieľania, nastavili pravidlá pre rozdeľovanie vyrobenej elektriny a zabezpečili technické a administratívne podmienky potrebné pre zdieľanie. To zahŕňa inštaláciu potrebnej technológie, ako sú inteligentné meracie systémy schopné zaznamenávať produkciu a spotrebu elektriny v reálnom čase. Taktiež je potrebná registrácia skupiny zdieľania v Energetickom dátovom centre (EDC) prevádzkovanom spoločnosťou OKTE, štátny organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.

Fungovanie v kocke

Zdieľanie elektriny v spoločenstve vlastníkov bytov technicky funguje prostredníctvom Energetického dátového centra (EDC). Tento systém umožňuje zdieľanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo iných zdrojov medzi viacerými odbernými miestami bez ohľadu na to, kto je dodávateľom elektriny na daných odberných miestach. Proces zdieľania nevyžaduje žiadne poplatky, čo je jednou z hlavných výhod.

Registrácia v EDC je nevyhnutná

Základné kroky pre zapojenie sa do zdieľania elektriny sú:

 1. registrácia užívateľského konta v systéme EDC
 2. schválenie tohto konta OKTE
 3. založenie skupiny zdieľania elektriny

V rámci tejto skupiny musí existovať aspoň jeden „aktívny odberateľ“ alebo „energetické spoločenstvo“, ktoré je samostatným subjektom. Každé odberné miesto musí byť vybavené inteligentným meracím systémom (elektromerom IMS), ktoré zaznamenáva údaje o produkcii a spotrebe elektriny v reálnom čase.

Vhodná právna forma

Kľúčovými aspektmi pri výbere vhodnej právnej formy energetického spoločenstva či komunity sú flexibilita, efektivita riadenia, možnosti financovania a právne požiadavky špecifikované v legislatíve.

Najvhodnejšie aktuálne právne formy pre energetické spoločenstvá zahŕňajú:

 • Občianske združenia (OZ): Ide o tradičnú a relatívne jednoduchú formu pre skupiny s menším počtom členov, kde hlavným cieľom nie je zisk, ale spoločná výroba a spotreba elektriny. Občianske združenie môže byť vhodné pre lokálne iniciatívy a komunity, ktoré chcú spoločne investovať do obnoviteľných zdrojov a zdieľať vyrobenú energiu.
 • Družstvo: Družstvo je vhodné pre skupiny, ktoré chcú úzko spolupracovať a majú spoločné hospodárske, sociálne alebo kultúrne potreby. V energetike môže byť družstvo efektívne v situáciách, kde je potrebná vysoká úroveň zapojenia členov a záujem o dlhodobú udržateľnosť a energetickú nezávislosť.
 • Nezisková organizácia, v ktorej primárnym cieľom nie je generovanie zisku pre svojich členov alebo akcionárov, ale reinvestovanie príjmov do ich hlavných činností podporujúcich zdieľanie elektriny a rozvoj komunity.
 • Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi však zo zákona môžu byť len právnické osoby, čo najmä v prípade spoločenstiev vlastníkov nie je s vysokou pravdepodobnosťou realizovateľné.

 

Energetické spoločenstvo nie je osobitnou právnou formou, ale už existujúcou právnickou osobou, ktorá musí spĺňať zákonné kritériá a pre potreby zdieľania elektriny musí získať osvedčenie od ÚRSO.

Zvolená forma by mala čo najlepšie vyhovovať potrebám a cieľom energetického spoločenstva aj s ohľadom na možnosti financovania z jednotlivých národných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Bytovka so solárnymi panelmi

Právne predpoklady

Energetické spoločenstvo musí mať ošetrené zmluvné vzťahy s členmi spoločenstva, s prevádzkovateľom sústavy, ak uzatvoril zmluvu o združenej dodávke elektriny, vyriešenie zodpovednosti za odchýlku a zmluvu o poskytovaní údajov s OKTE. V prípade, ak vlastná produkcia členov spoločenstva nepokrýva objemom a priebehom spotrebu (je väčšia), bude potrebné mať Zmluvu na nákup elektriny na trhu a pravdepodobne aj zmluvu o poskytnutí flexibility odberného miesta, ak spoločenstvo zvažuje benefitovanie z postavenia integrovaného agregátora.

Dôležité je rozpočítavanie

Rozpočítavanie zdieľanej elektriny aktuálne prebieha na základe dynamického modelu, ktorý rozdeľuje vyrobenú elektrinu medzi členov skupiny zdieľania v pomere podľa ich skutočnej spotreby. Táto metóda však môže byť pre bytové domy nevýhodná, pretože uprednostňuje domácnosti s vyššou spotrebou elektriny. Preto je dôležité pred vznikom energetického spoločenstva dohodnúť medzi vlastníkmi bytov pravidlá pre rozdeľovanie vyrobenej elektriny, ktoré môžu zahŕňať statické alebo iné metódy rozdeľovania.

Čo brzdí rozvoj zdieľania

Na Slovensku existuje viacero prekážok, ktoré brzdia rozvoj komunitnej energetiky, napriek existencii legislatívneho rámca a spusteniu Energetického dátového centra (EDC) OKTE. Medzi kľúčové prekážky patrí:

 • Nevyhovujúci spôsob rozpočítavania zdieľanej elektriny: Súčasný spôsob zúčtovania zdieľanej elektriny, známy ako dynamická metóda, nie je optimálny pre bytové domy a niektoré energetické spoločenstvá. Tento spôsob je nevýhodný pre tie domácnosti, ktoré investujú do fotovoltického systému rovnakým dielom ako ostatní, ale ich spotreba je nižšia.
 • Administratívne bariéry: Existujú určité administratívne prekážky, ako napríklad potreba registrácie sídla komunity OZE v kraji (VÚC), kde má subjekt väčšinu výrobných zdrojov, čo sťažuje založenie a operáciu takýchto komunít.
 • Obmedzenia pre členov spoločenstiev: Aktuálne predpisy obmedzujú kategórie možných členov energetických spoločenstiev na fyzické osoby, malé podniky a samosprávy, čo zbytočne obmedzuje potenciálnu účasť širšieho spektra záujemcov.
 • Nedostatočný prístup k dátam odberateľov pre tretie strany: Ak chcú byť subjekty aktívnejšie zapojené do komunitnej energetiky, potrebujú mať ľahší prístup k dátam odberateľov, čo v súčasnosti nie je dostatočne umožnené.
 • Aplikácia distribučných poplatkov: Na Slovensku sa platia distribučné poplatky aj v prípade, keď elektrina nevstupuje do distribučnej sústavy, ale je zdieľaná iba v bytových rozvodoch. Toto môže znížiť motiváciu k zdieľaniu elektriny.

Perspektívy a budúci vývoj

Výzvy spojené so zavedením systému zdieľania elektriny v bytových domoch môžu zahŕňať potrebu investície do fotovoltiky a technológie merania spotreby, potrebu spoločnej dohody medzi vlastníkmi a zabezpečenie súladu s platnou legislatívou. Napriek týmto výzvam však zdieľanie elektriny ponúka vlastníkom bytov príležitosť prispieť k trvalo udržateľnému využívaniu energie a znížiť svoje energetické náklady.

Komunitná energetika a zdieľanie elektriny sa stávajú čoraz dôležitejšími aspektmi prechodu na udržateľnú energetiku. Iniciatívy ako KEKS na Slovensku a podobné organizácie v iných krajinách ukazujú cestu k efektívnejšej, lokálne orientovanej energetike založenej na princípoch udržateľnosti a spolupráce.

Energetické spoločenstvá prinášajú nielen ekonomické výhody svojim členom, ale tiež zvyšujú miestnu energetickú bezpečnosť, podporujú sociálnu súdržnosť a majú pozitívny vplyv na životné prostredie vďaka redukcii emisií skleníkových plynov. Kľúčom k ich úspechu je prekonávanie administratívnych a legislatívnych bariér, ako aj rozvoj technologických a finančných nástrojov, ktoré umožňujú efektívnejšie a prístupnejšie zdieľanie elektriny.

Solárne panely

Zdroj: web www.trnava.sk, pričom mesto nainštalovalo fotovoltické panely na všetky základné školy v jej správe, mestskú polikliniku aj byty pre dôchodcov.

Zistite viac o energiách

Porovnanie vybraných cenníkov neregulovaných dodávok elektriny a plynu

Zistili a porovnali sme za vás ceny neregulovanej dodávky elektriny a plynu u najväčších dodávateľov na Slovensku. ELGAS je stále najlacnejší.

Revízia smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov

Plynové kotly sa budú používať naďalej, no fotovoltika by sa mala stať súčasť každej novej obytnej budovy.

Ako zistiť, ktorá cena za plyn alebo elektrinu je skutočne najlacnejšia?

V prvom rade sa nedajte ohúriť iba výškou percentuálnej zľavy a vždy sa dodávateľa pýtajte na konečnú cenu po zľave. V prípade plynu je zase potrebné si zistiť, či cena zahŕňa skutočne všetky poplatky za dodávku, ktoré budú účtované.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.