Hlavné rozdiely medzi predajnými produktmi elektriny a plynu

Aké sú základné rozdiely medzi bežne ponúkanými produktmi na predaj elektriny a plynu pre firmy? Zhrnieme, vysvetlíme a poradíme, čo zvážiť a ako vyhodnotiť najvhodnejšiu voľbu pre vás.

Energetická kríza v minulom roku prinútila dodávateľov revidovať druhy produktov na predaj elektriny a plynu. Súčasne s tým, v mnohých prípadoch prišlo k modifikácii podmienok dovtedy poskytovaných produktov.

S akými produktmi sa môže dnes firma, podnikateľ či organizácia stretnúť a aké sú ich základné podmienky, výhody aj nevýhody sa dozviete v tomto článku.

Základné druhy produktov

Aktuálne sa pri získavaní ponúk na dodávku elektriny a plynu pre firmu či organizáciu môžete stretnúť s nasledujúcimi produktmi:

Regulovaná dodávka

  • cenník

Neregulovaná dodávka

  • cenník
  • FIX
  • SPOT
  • Kombinácia FIX a SPOT

Regulovaná dodávka

Ak vaša firma spĺňa všetky legislatívne podmienky od veľkosti odberu, typu a spôsobu poskytovanej služby, má možnosť požiadať v presne stanovených lehotách o zabezpečenie dodávky elektriny a plynu  za regulovanú cenu. Dôležité je uvedomiť si, že regulované ceny schvaľuje jednotlivým dodávateľom Úrad na reguláciu sieťových odvetví podľa rovnakej zákonom predpísanej metodiky. Táto cena je obvykle známa 1-2 mesiace pred ďalším kalendárnym rokom.

Dôležité je vedieť, že nie ste povinný mať regulovanú dodávku, je to vaše právo. Môžete mať aj neregulovanú dodávku, len o ňu musíte požiadať dodávateľa a aktuálnemu dodávateľovi opäť v zákonom stanovenej lehote oznámiť, že od ďalšieho kalendárneho roku nemáte záujem pokračovať v regulovanej dodávke. 

Cenníky schvaľované ÚRSO pre jednotlivých dodávateľov sa líšia vo výškach poplatkov za dodávku podľa jednotlivých distribučných sadzieb  nie zriedka aj o viac ako desať eur za MWh. Dodávatelia sú povinní mať regulované cenníky na svojich web stránkach zverejnené. Distribučné poplatky sú odlišné v prípade elektriny u jednotlivých regionálnych distribučných spoločností, ale sú rovnako veľké u samotných dodávateľov elektriny a plynu. To znamená, že ako zákazník z Banskej Bystrice budete mať v ponuke rôznych dodávateľov rovnakú časť poplatkov za distribúciu elektriny od Stredoslovenskej distribučnej, ale odlišná bude výška poplatkov za dodávku elektriny od toho ktorého dodávateľa.

Krok správnym smerom

Spýtajte sa nás!

Stále si neviete poradiť? Máte ponuky a neviete ako ich vyhodnotiť? Naši obchodníci vám radi poradia, ktorá ponuka je aj s ohľadom na váš biznis a situáciu na trhu optimálna.

V ELGAS-e cenovou ponukou iba začíname. Zákazníkovi pomôžeme zorientovať sa v právnych podmienkach a po celý čas dohliadame nad správnym priebehom procesu zazmluvnenia. S nami to zvládnete raz-dva!

Neregulovaná dodávka

V prípade neregulovanej dodávky sa zákazníkom otvára celý rad možností, za akých môžu elektrinu alebo plyn odoberať.

Cenník

Cenník predstavuje úplne najjednoduchšie riešenie. Dodávateľ stanovuje tento cenník sám v rámci svojej obchodnej politiky a rovnako si sám stanovuje podmienky jeho aktualizácie. Všetky tieto skutočnosti však musia byť opísané v zmluve alebo obchodných podmienkach. Cenník môže byť rovnaký po celý kalendárny rok alebo môže byť aktualizovaný v priebehu dodávky, o čom musí byť zákazník vopred informovaný. Pri zmene ceny má nárok na odstúpenie od zmluvy v zmysle platnej legislatívy.

FIX

FIX produkt dodávky sa obvykle stanovuje zákazníkovi na základe individuálnej ponuky, kde sa zohľadňuje o.i. najmä výška a priebeh spotreby, obdobie dodávky, platobné podmienky, rizikovosť zákazníka. V aktuálnom momente, kedy zákazník požiada o ponuku obchodník vyhodnotí možnosti nákupu energie a zohľadní celkovú bonitu zákazníka. Výsledkom je individuálna konštantná cena platná v čase dodávky. Za istých okolností a v presne špecifikovaných prípadoch podľa zmluvy (napríklad výrazná pretrvávajúca volatilita cien na energetickej burze), môže dodávateľ zákazníkovi navrhnúť jej úpravu, s ktorou ale zákazník nemusí súhlasiť.

Súčasťou celkového zúčtovania môžu byť aj poplatky pri nedodržaní zmluvného objemu, pri ktorých je dôležité vedieť vopred ako bude stanovená cena na prekročenie zmluvného objeme prípadné nedočerpanie. Tiež je dôležité vedieť, či bude spotreba vyhodnocovaná na mesačnej alebo ročnej báze vo vzťahu k zmluvnému odberovému diagramu. Zákazník je teda motivovaný dodržiavať zmluvne predikovaný ročný objem spotreby a prípadne aj jej rozloženie v mesiacoch a mal by si vedieť zvážiť, do akej miery a s akou presnosťou je schopný predikovať a dodržiavať svoj odber pri výbere tohoto produktu.

SPOT

Tento produkt bol ešte donedávna ponúkaný takmer výlučne zákazníkom s vyššími spotrebami energie. Avšak energetická kríza v tomto prípade pozitívne ovplyvnila trendy na trhu a veľa dodávateľov začalo tento produkt poskytovať aj zákazníkom so strednou prípadne nižšou spotrebou elektriny a plynu. Princípom tohoto produktu je kopírovanie vývoja na energetickej burze, kedy výsledná cena zákazníka vychádza z ceny na burze s dohodnutou obchodnou prirážkou. Najpresnejšie je cena stanovená, ak sa odvíja od dennej ceny plynu a 15min ceny elektriny.

V takom prípade zákazník s istotou vie, že jeho cena verne kopíruje reálne trhové ceny v aktuálnom momente odberu. Obdobne ako v prípade produktu FIX pri stanovení obchodnej prirážky obchodník vyhodnocuje bonitu zákazníka. Je dôležité vedieť, že zákazník je v tomto prípade v plnej miere vystavený všetkým pohybom na burze a to ako pri poklese tak i náraste ceny a jeho priemerná cena dodávky je každý mesiac iná. Zmluva musí jasne definovať, akým spôsobom sa stanovuje cena SPOT produktu, ktorá môže byť nielen presnou burzovou cenou, ktorá je verejne dostupná, ale môže byť aj daná výpočtom napríklad priemernej hodinovej, dennej, mesačnej burzovej ceny. V prípade dodávky plynu je potrebné dohodnúť si aj konkrétny na burze kótovaný produkt, ktorého vývoj bude braný do úvahy pri výpočte ceny.

Muž sa rozhoduje medzi produktmi dodávateľa energií

Veľkou výhodou tohoto produktu býva najmä fakt, že zákazník vo väčšine prípadov nemusí plánovať a dodržiavať odberovú krivku a jeho ročná spotreba nie je vyhodnocovaná.

SPOTový produkt je obvykle dostupný iba pre zákazníkov, ktorých odberné miesta sú vybavené tzv. inteligentným meracím zariadením umožňujúcim priebehové 15 minútové meranie odberu elektriny resp. denné meranie odberu plynu. Sú ale dodávatelia ako napríklad ELGAS, ktorý ponúkajú tento produkt aj zákazníkom bez takéhoto merania, kde je spotreba vyhodnocovaná prostredníctvom štandardizovanej odberovej krivky, ktorej priebeh stanovujú distribučné spoločnosti ako typickú krivku pre odberné miesta s rovnakou distribučnou sadzbou.

Kombinácia FIX a SPOT

Takto kombinovaný produkt je ideálny pre zákazníka, ktorý chce zmenšiť riziko vplyvu trhového vývoja na jeho náklady a zároveň si necháva možnosť profitovať z nižších cien na SPOTovom trhu. V takomto prípade je vopred dohodnutá časť dodávky ocenená fixnou cenou a rozdiel  medzi reálnou spotrebou a FIXnou časťou zúčtovaný SPOTovým produktom.

Tento produkt v sebe nesie asi najviac možných variácií, ktoré sa týkajú:

  • spôsobu stanovenia FIXnej zložky odberu, ktorá môže byť buď stanovená ako konštantná z priemernej dennej spotreby alebo vychádza z odberového profilu zákazníka a je variabilná,
  • zúčtovanie rozdielu SPOTovým produktom môže byť iba na odchýlku v smere nahor. To znamená nad odberovú krivky FIXnej zložky a prípadné pod odbery môžu i nemusia byť zákazníkovi odpredávané na burze.

Aj vzhľadom k svojej náročnosti zúčtovania je obvykle ponúkaný len zákazníkom so strednou a vyššou spotrebou energií. Mesačne je fakturovaná vždy iná cena za dodávku.

Z hľadiska prípadného vyhodnocovania je možné stretnúť sa na trhu s variantou, ktorá na konci obdobia dodávky vyhodnocuje či bol spotrebovaný celý objem FIXnej časti dodávky a zmluvne dohodnutým spôsobom ocení prípadný rozdiel. Vo väčšine prípadov takáto kombinácia produktov nestanovuje žiadne hranice pre odber v SPOTovej časti dodávky a teda nekladie dôraz na dodržanie odberového diagramu.

Marketingový formulár

Pridajte sa k viac ako dvom tisícom manažérov a získajte prístup k newsletteru, ktorý vašej firme dodá energiu.

Raz mesačne a bez spamu: užitočné informácie z oblasti energetiky špeciálne pre firmy, rady ako ušetriť na nákupe, návody ako efektívne riadiť náklady na spotrebu.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Nižšie uvedená tabuľka predstavuje výlučne rýchle orientačné zhrnutie vlastností dnes bežne ponúkaných produktov dodávky elektriny a plynu na trhu. V prípade konkrétnej ponuky je potrebné od obchodníka, ktorý ju poskytol, získať vyjadrenie k jednotlivým parametrom produktu.

  Cenník FIX SPOT Kombinácia FIX+SPOT Poznámka
Cena mesačne rovnaká rovnaká rôzna rôzna  
Cena vopred známa áno áno nie nie  
Dodržiavanie odberu vyhodnocované nie áno nie čiastočne  
Odberné miesto s meraním profilu (IMS elektrina, denné meranie plyn) nie nie áno* áno *v ELGASE nie
Aj pre OM s nízkou spotrebou (do 30 MWh elektrina, 100 MWh plyn) áno áno nie* nie *v ELGASE dostupné

 

Ktorý produkt je pre moju firmu najvýhodnejší?

Na to neexistuje jednotná odpoveď. Veľa závisí od celkovej spotreby firmy, jej priebehu ale aj schopnosti predikovať svoju spotrebu v objeme a čase. Na druhej strane je dôležité zvážiť, do akej miery ste ako zákazník ochotný ísť do rizika pohybu ceny viazanej na burzu, alebo ste konzervatívny vo svojom nastavení a dáte radšej prednosť síce vopred známej cene za dodávku, ktorá môže byť jednak vyššia po realizácii konečného vyúčtovania ako ste predpokladali ale zároveň aj oveľa vyššia ako cena viazaná na okamžitý vývoj ceny na burze. Aj tu platí, že vyššie riziko v sebe nesie aj vyšší potenciál úspor na nákladoch. 

Ak sa potrebujete poradiť, alebo chcete poznať viac podrobností, kontaktujte našich obchodníkov, ktorí vám radi zodpovedia vaše otázky.

 

Zistite viac o energiách

Zmena dodávateľa je možná až po ukončení zmluvy

Vysoká regulovaná cena odráža vývoj na trhu elektriny a plynu a ako taká nie je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy.

MH SR zverejnilo novú výzvu na kompenzácie

Firmy a organizácie si už môžu požiadať o kompenzácie za január 2023.

Zmena cien zraniteľným zákazníkom – malým podnikom

"Malé podniky" od januára so zastropovanými cenami elektriny 199 EUR/MWh resp plynu 99 EUR/MWh. Zálohy pošleme čoskoro s týmito cenami.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.