Domácnosti nemajú drahé energie, ale nízke príjmy

Ceny energií na Slovensku pre domácnosti sú jedny z najnižších v Európe. Problém sú nízke príjmy a zlý stav bývania najmä u najchudobnejších domácností. Po zreálnení cien bude potrebná cielená pomoc tým najzraniteľnejším.

Výdavky na energie pod lupou

V súvislosti so snahou zreálniť ceny energií pre domácnosti s cenami na európskom trhu a zároveň predísť možnému kritickému prechodu najmä pre domácnosti s nízkymi príjmami, pracuje Ministerstvo hospodárstva a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na stanovení rámca, ktorý by jasne vymedzil dôležitý pojem energetická chudoba. Súčasne sa realizujú štúdie, ktoré analyzujú aktuálnu situáciu vo vzťahu výdavkov domácností na bývanie a energie voči iným krajinám Európy a predikujú možné dopady pri zreálnení cien energií a ich prípadnej deregulácií. 

Centrum spoločenských a psychologických vied slovenskej akadémie vied zrealizovalo štúdiu pod názvom Hĺbková štúdia energetickej chudoby, ktorá poukazuje na dôležité skutočnosti.

Energetická chudoba

Energetická chudoba je obvykle vnímaná ako stav, keď domácnosť nemá finančné prostriedky na úhradu výdavkov za energie alebo keď príjmy domácnosti nedostatočne kryjú jej výdavky na energie. To znamená, že ak uhradí faktúry za energie, zostáva jej nedostatok financií na pokrytie základných životných potrieb.

Cena energií

Autori štúdie dospeli k názoru, že ceny elektriny a plynu pre domácnosti na Slovensku sú výrazne pod európskym priemerom a patrí k najnižším v rámci Európy. Elektrinu máme siedmu najlacnejšiu a plyn dokonca tretí najlacnejší.

Cena elektriny za kWh pre domácnosti v SR vrátane daní a poplatkov za 2. polrok 2022 (eur)

Cena plynu za kWh pre domácností v SR vrátane daní a poplatkov za 2. polrok 2022 (eur)

Cena elektriny za kWh pre domácnosti v SR vrátane daní a poplatkov za 2. polrok 2022 (eur)
Cena plynu za kWh pre domácností v SR vrátane daní a poplatkov za 2. polrok 2022 (eur)

Výdavky na bývanie

Výdavky na bývanie tvorí: nájomné, výdavky za elektrinu, vodu, plyn, kvapalné a tuhé palivá, tepelnú energiu, výdavky za dodávku vody, zber smetí, odvod odpadových vôd a výdavky spojené s údržbou a opravou obydlí. Na základe údajov Eurostatu za rok 2020 vyplýva, že výdavky na bývanie tvorili v priemere 16% disponibilného príjmu. Ale v kategórií domácností pod hranicou chudoby bol v roku 2020 ich podiel 30 %. A práve u týchto domácností je veľký podiel takých, ktoré si nemohli dovoliť udržiavať v bytoch či domoch dostatočné teplo (19 %).

Výdavky na energie

Práve v týchto výdavkoch je Slovensko bohužiaľ na špici európskych krajín. Ako štúdia konštatuje: „Výdavky na energie, ktoré sú jedným z indikátorov energetickej chudoby, sú osobitnou kategóriou, kde sa zaťaženie slovenských domácností výrazne prejavuje v medzinárodných porovnaniach. Slovensko je krajinou s najvyšším podielom výdavkov na energie ku disponibilným príjmom. V celoeurópskom porovnaní dajú obyvatelia Slovenska (spolu s Čechmi) na energie najväčšiu časť svojich príjmov (Gouveia, 2022). Rovnaká situácia platí pre ľudí s najvyššími aj najnižšími príjmami. Obyvatelia s najnižšími príjmami vynaložia priemerne 16 % zo svojich príjmov na výdavky na energie.  V horšej situácii v rámci EÚ je len Česko, kde najchudobnejší obyvatelia na výdavky na energie vynaložia viac ako 17 % svojich príjmov.

Podiel výdavkov na energie pre 20% domácností s najnižšími príjmami

Podiel výdavkov na energie pre 20% domácností s najvyššími príjmami

Podiel výdavkov na energie pre 20% domácností s najnižšími príjmami
Podiel výdavkov na energie pre 20% domácností s najvyššími príjmami

Problémom sú najmä nízke príjmy

Ako zo štúdie vyplýva, ceny energií nie sú príčinou energetickej chudoby v SR.

Problémom sú nízke príjmy a to predovšetkým sociálne najslabších skupín obyvateľov. V prípade, ak by prišlo k zreálneniu cien elektriny a plynu na trhovú úroveň bez primeraného nárastu príjmov, veľmi pravdepodobne príde k nárastu podielu ľudí v energetickej chudobe. Tento problém bude výrazne odlišný v jednotlivých geografických lokalitách Slovenska a to aj v závislosti od stavu bývania a energetickej náročnosti na vykurovanie.

Štúdia ukazuje najproblematickejšie regióny tzv. rizikové obce pre ohrozenie energetickou chudobou na základe Indexu ohrozenia, kde by sa mala sústrediť pomoc štátu.

Mapa Slovenska znázorňujúca najohrozenejšie obce s nízkym príjmom domácností

Zistite viac o energiách

Zmena dodávateľa je možná až po ukončení zmluvy

Vysoká regulovaná cena odráža vývoj na trhu elektriny a plynu a ako taká nie je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy.

MH SR zverejnilo novú výzvu na kompenzácie

Firmy a organizácie si už môžu požiadať o kompenzácie za január 2023.

Zmena cien zraniteľným zákazníkom – malým podnikom

"Malé podniky" od januára so zastropovanými cenami elektriny 199 EUR/MWh resp plynu 99 EUR/MWh. Zálohy pošleme čoskoro s týmito cenami.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.