Ceny regulovanej dodávky elektriny na rok 2024

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 27.11.2023 rozhodol o výške cien regulovaných dodávok elektriny na rok 2024 pre zraniteľných odberateľov spoločnosti ELGAS.

Koho sa rozhodnutie týka

Rozhodnutie stanovuje

  • Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnostiCenník pre domácnosti,
  • Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny mimo domácnosti podľa § 2 písm. k) tretieho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. – Cenník mimo domácnosti (bývalé malé podniky),
  • Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písm. k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. – Cenník mimo domácnosti (tzv. špeciálni odberatelia).

Podmienky uplatnenia cien sa nachádzajú v Rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 27.11.2023.

Distribučné poplatky sa riadia rozhodnutím úradu pre jednotlivé regionálne distribučné spoločnosti, ktoré ešte nebolo zverejnené. Vzhľadom k tejto skutočnosti, cenník bude doplnený a aktualizovaný potom, ako budú tieto poplatky známe. Kým sa tak nestane, platia výšky ostatných poplatkov z aktuálne platných cenníkov.

O koho sa jedná

Odberateľ mimo domácnosti v zmysle rozhodnutia je:

  • podľa § 2 písm. k) tretieho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. – odberatelia elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh,
  • podľa § 2 písm. k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. :
    • odberatelia elektriny mimo domácnosti okrem odberateľov elektriny podľa písm. b), ktorí odoberajú elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania,
    •  skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla, ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.

Zistite viac o energiách

Ceny regulovanej dodávky plynu na rok 2024

ÚRSO vydal rozhodnutie o cenách plynu na rok 2024 pre zraniteľných zákazníkov.

Od novembra znižujeme opäť ceny a stále sme najlacnejší!

Od 1.11. 2023 opäť znižujeme ceny elektriny a plynu pre neregulovanú dodávku. Prinášame ceny zohľadňujúce aktuálny vývoj na trhu.

Čo robiť, ak vám dodávateľ zmení cenu elektriny alebo plynu

Oznámenie zmeny ceny dodávky elektriny a plynu má svoje pravidlá. Dôležité je, že zmena či jej neoznámenie dáva zákazníkovi možnosť ukončiť zmluvu.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.