Nové obchodné podmienky od 28.11.2022

Vzhľadom na zásadné zmeny v legislatíve, a to najmä veľkú novelu zákona č. 251 / 2012 Z. z. o energetike účinnú od 1.10.2022 a vykonávajúcich vyhlášok k zákonu, je nevyhnutné pristúpiť k úprave našich Obchodných podmienok tak, aby boli v súlade s novou právnou úpravou.

S účinnosťou od 28.11.2022 dochádza na základe vyššie uvedeného k zmene našich Obchodných podmienok združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti ako aj Obchodných podmienok združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti.

V porovnaní s doterajšími Obchodnými podmienkami združenej dodávky elektriny, resp.  plynu účinnými od 1.9.2022 sa zmeny týkajú najmä:

  1. Aplikácie obchodných podmienok aj na skupinu zraniteľných odberateľov mimo odberateľov v domácnosti (súčasne zohľadňujúc legislatívne špecifiká vzťahujúce sa na túto kategóriu odberateľov).
  2. Rozšírenia práva vypovedať zmluvu zo strany odberateľa v prípade zmeny obchodných podmienok ako aj zmeny cenníka elektriny alebo plynu.
  3. Rozšírenie dôvodov pre neuzatvorenie zmluvy, resp. pre odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa.
  4. Zosúladenia vybraných práv a povinností v častiach dodávky a merania a neoprávneného odberu.
  5. Skrátenia lehoty na oznámenie nezáujmu o predĺženie trvania zmluvy z troch na jeden mesiac.

Obchodné podmienky sú kedykoľvek dostupné na webe našej spoločnosti v sekcii PORADCA https://www.elgas.sk/dokumenty/  v časti Obchodné podmienky – elektrina, plyn

V prípade otázok, kontaktujte prosíme, oddelenie Zákazníckej podpory, podpora@elgas.sk, +421 2 3268 3801