Nové obchodné podmienky od 1.9.2022

S účinnosťou od 1.9.2022 dochádza k zmene Obchodných podmienok združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov ako aj Obchodných podmienok združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov.

V porovnaní s Obchodnými podmienkami združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinnými od 18.3.2022 ako aj Obchodnými podmienkami združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinnými odo dňa 18.3.2022 príde dňom 1.9.2022 k nasledujúcim zmenám.

Doplnenie Článku II. o definíciu pojmu klientska zóna v odseku 15.

Doplnenie Článku V. Podmienky dodávky elektriny/ článku VI. Podmienky dodávky  plynu o nový odsek, ktorý upravuje režim zmluvy a  vyúčtovanie spotreby pri zmluvách, s obdobím platnosti iným ako kalendárny rok.

Rozšírenie Článku XVI. Doručovanie v elektrine/plyne o presnejšiu špecifikáciu podmienok doručenia jednotlivými komunikačnými kanálmi vrátane klientskej zóny.

Špecificky v prípade dodávok plynu bol doplnený Článok XV. ods. 7 náklady na rezerváciu distribučnej kapacity, ktorý upresňuje podmienky pre fakturáciu tohto distribučného poplatku v prípade ukončenia zmluvy v priebehu roku.

 Doplnený bol Článok XVIII Okolnosti vylučujúce zodpovednosť – Vis maior a Kritická situácia v plyne/Článok XIX Okolnosti vylučujúce zodpovednosť – Vis maior a Kritická situácia v elektrine o definíciu kritickej situácie a jej dôsledkov na plnenie zmluvy a to predovšetkým vzhľadom na aktuálnu situáciu v energetike a súvisiace legislatívne povinnosti.

Obchodné podmienky sú  dostupné na webe našej spoločnosti https://www.elgas.sk/dokumenty/  v časti Obchodné podmienky.

Prípadné otázky smerujte prosim na oddelenie Zákazníckej podpory, podpora@elgas.sk

Ďakujeme.