Vzorová faktúra za dodávku plynu s vysvetlivkami

ZP_20230XXXXX-1

Slúži na identifikáciu faktúry, pričom toto číslo je jedinečné a nezameniteľné s inou vyúčtovacou faktúrou.

Dátum vystavenia hovorí o tom, kedy bola faktúra vytvorená v systéme.
Dátum dodania vyplýva z daňovej legislatívy a informuje o tom, kedy Vám bol dodaný predmet fakturácie.
Dátum splatnosti určuje deň, dokedy má byť uhradený nedoplatok alebo vyrovnaný preplatok.
Fakturačné obdobie predstavuje obdobie, za ktoré Vám fakturujeme skutočnú spotrebu zemného plynu.

Identifikačné údaje spoločnosti ELGAS, s.r.o. vrátane čísla bankového účtu.

Obchodné meno, korešpondenčná adresa platiteľa zemného plynu. Na korešpondenčnú adresu je odosielaná korešpondencia vrátane faktúr.

Adresa sídla odberateľa

Daňové identifikačné údaje odberateľa

Bankové spojenie odberateľa vrátane uvedenia formy úhrady, ktorú ste si zvolili (prevodný príkaz, inkaso a pod.).

Sumár fakturovaných položiek z prílohy faktúry ako rozdiel medzi cenou skutočne spotrebovaného plynu a dohodnutými opakovanými plneniami. Výsledkom môže byť preplatok (suma opakovaných plnení bola vyššia ako skutočná spotreba), ktorý Vám vrátime, alebo nedoplatok (suma opakovaných plnení bola nižšia ako skutočná spotreba), ktorý je potrebné uhradiť.

Informácia k uvádzaniu do kontrolného výkazu pre účtovné účely.

Kontaktné údaje fakturačného oddelenia spoločnosti ELGAS, s.r.o., prostredníctvom ktorých nás môžete v otázkach fakturácie kontaktovať.

ZP_20230XXXXX-2

Údaje o odbernom mieste, na ktoré sa vzťahuje vyúčtovacia faktúra a do ktorého je zmluvne dodávaný zemný plyn (POD, adresa, číslo zmluvy a pod.).

Údaj o plynomere (jedinečné identifikačné číslo meradla), ktorý je pridelený danému odbernému miestu, do ktorého prebieha zmluvne dohodnutá dodávka plynu.

Stav, ktorý bol odčítaný na Vašom meradle ku konkrétnemu dátumu. Tento stav sa zhoduje s koncovým stavom na predchádzajúcej vyúčtovacej faktúre.

Koncový stav je stav, ktorý bol odčítaný na Vašom meradle k dátumu vyúčtovania.

Zobrazuje údaj o rozdiele medzi koncovým a počiatočným stavom odčítaným na Vašom meradle v čase vykonania odpočtov bez zohľadnenia násobiteľa (konštanty).

Tento koeficient je pre každú obec stanovený individuálne. Zohľadňuje vplyv tlaku a teploty plynu v danom odbernom mieste v porovnaní s tlakom a teplotou atmosféry.

Údaj o nameranom množstve skutočne spotrebovaného zemného plynu. Predstavuje rozdiel koncového a počiatočného stavu, ktorý je vynásobený násobiteľom. Uvádza sa v metroch kubických (m3).

Celková cena pozostáva zo súčtu ceny za služby obchodníka, ceny za služby spojené s distribúciou, za služby súvisiace s prepravou a za služby súvisiace so skladovaním plynu.

Cena plynu závisí od ceny, za ktorú dodávateľ nakúpi zemný plyn na burze alebo od iných obchodníkov. Cenu dodávky plynu pre domácnosti schvaľuje ÚRSO na návrh dodávateľa, ktorý je aj príjemcom platby za túto zložku ceny zemného plynu. Zobrazuje fakturovanú položku za dodávku komodity za príslušné obdobie v EUR za megawatthodinu (EUR/MWh).

Cena za služby spojené s distribúciou plynu je určená v zmysle rozhodnutia ÚRSO, ktorým sa spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľovi distribučnej siete určujú tarify za prístup do distribučnej siete a za distribúciu plynu. Vyčíslenie distribučných nákladov pre jednotlivé tarify nájdete v príslušnom cenníku SPP - distribúcia, a. s.

Cena za služby spojené s prepravou plynu pozostáva zo sadzby za odobratý plyn a je určená v zmysle rozhodnutia ÚRSO, ktorým sa prevádzkovateľovi prepravnej siete (eustream, a.s.) určujú tarify za prístup do prepravnej siete a za prepravu plynu.

Rozdiel koncového a počiatočného stavu zohľadňujúci aj násobiteľa (konštantu).

Množstvo energie, ktoré sa získa dokonalým spálením 1 metra kubického (m3) zemného plynu. Vypočíta sa ako aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spalného tepla v období medzi jednotlivými odpočtami. Pre potreby vyhodnocovania dodávok zemného plynu SPP - distribúcia, a. s. stanovuje a zverejňuje na svojom webovom sídle denné hodnoty spalného tepla v súlade s vyhláškou MH SR č. 269/2012 Z.z.

Vynásobený objem skutočne odobratého zemného plynu za príslušné obdobie v metroch kubických (m3) spalným teplom za príslušné obdobie a vydeleným číslom 1000.

Denné merané maximum je maximálne množstvo plynu v metroch kubických (m3), ktoré je odberateľ oprávnený odobrať podľa zmluvy v príslušnom odbernom mieste v ktorýkoľvek deň počas obdobia, na ktoré sa toto množstvo objednáva.

Prepočítaná hodnota denného meraného maxima v metroch kubických (m3) na megawatthodiny (MWh).

Aktuálna tarifná sadzba, v ktorej je fakturované odberné miesto zaradené.

Informácia o dohodnutom opakovanom plnení pre dané odberné miesto za obdobie, za ktoré je vystavená vyúčtovacia faktúra.

Zobrazuje históriu spotreby odberného miesta za minulé fakturované obdobia, referenčnú spotrebu v takej distribučnej sadzbe, v akej je zaradené odberné miesto. Porovnáva ročnú spotrebu daného odberného miesta za posledné tri roky.

ZP_20230XXXXX-3

Predstavuje sumár fakturovaných položiek za skutočne odobratý zemný plyn za jednotlivé zložky ceny zemného plynu: za komoditu, za fixné poplatky, za distribučné poplatky a samostatne vyčíslenú spotrebnú daň. Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.

ZP_20230XXXXX-4

Doplňujúce informácie pre odberateľa s dôležitými kontaktnými údajmi