Uplatňovanie opatrení pre zraniteľných odberateľov od 1.4.2022

V zmysle novely zákona 251/2012 Z.z. o energetike, ktorá sa dnešným dňom t.j. 1.4.2022 stala účinnou oznamujeme, že platné Cenníky a Obchodné podmienky dodávky pre odberateľov kategórie Malý podnik sú platné pre nové skupiny zraniteľných odberateľov mimo domácností.

Zákon 251/2012 Z.z. je základnou právnou normou upravujúcou podmienky podnikania a fungovania trhu s energiami v SR a okrem iného jeho novela mení pôvodný okruh odberateľov (osôb a spoločností) majúcich nárok na regulované ceny  v zmysle definície podľa § 3:

„zraniteľným odberateľom:

10.1. odberateľ elektriny v domácnosti,

10.2. odberateľ plynu v domácnosti,

10.3. odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh,

10.4. odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh,

10.5. odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 10.3., ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, 6a) alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 6b)

10.6. odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu podľa bodu 10.4., ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, 6a) alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 6b)

10.7. skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,6c)“