Úhrady faktúr bez zmien

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

s radosťou vnímame postupné oživovanie ekonomiky a opätovné otváranie vybraných prevádzok. Veľmi citlivo vnímame ťažkú situáciu mnohých podnikateľov, ktorých kríza výrazne postihla. Aj preto sme za posledné týždne spoločne s desiatkami z vás hľadali riešenia ako ponechať vaše prevádzky pripravené na reštart a zároveň aspoň čiastočne schopné hradiť záväzky spojené s dodávkami energií.

Keďže výroba, distribúcia a dodávka energií sú nielen navzájom previazaný celok stoviek spoločností, ale najmä strategická služba vyžadujúca si okamžitú dostupnosť, akékoľvek čo i len dočasné opatrenia zasahujúce do fungovania sú vysoko rizikové. Aj preto sa Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo zatiaľ ponechať všetky existujúce vzťahy v oblasti energetiky bez prijatia mimoriadnych opatrení a riešenia pre koncových užívateľov ponúka prostredníctvom čerpania výhodných preklenovacích úverov. Odporúčame vám preto zvážiť aj tieto možnosti riešenia aktuálnych výpadkov vašich príjmov.

Doposiaľ nebolo prijaté žiadne legislatívne opatrenie, ktoré by v oblasti energetiky plošne umožňovalo odložiť úhradu platieb za dodávku energií a súvisiacich služieb, predlžovalo splatnosť faktúr za energie alebo akokoľvek inak kompenzovalo doterajšie dopady krízy.

Považujeme za dôležité vás upozorniť, že v súlade s plnením vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov uzatvorených s našou spoločnosťou, za nami uskutočnené dodávky energií a poskytnutie súvisiacich služieb máte naďalej povinnosť uhrádzať dohodnuté platby včas a v stanovenej výške. V opačnom prípade sme oprávnení pristúpiť k využitiu zákonných a zmluvne dohodnutých postihov.

Ak máte problém riadne uhrádzať vaše už splatné záväzky alebo sa domnievate, že vám hrozí platobná neschopnosť, kontaktujete nás, prosíme, na +421 911 389 016 alebo na podpora@elgas.sk. Spoločne sa pokúsime nájsť obojstranne vhodné východisko.

Vezmite do úvahy skutočnosť, že prípadne vzniknutý dlh raz bude treba uhradiť. Z doterajších skúseností pri riešení východísk sa ako jedno z vhodných riešení ukazuje možnosť vzájomného dohodnutia sa na znížení záloh tak, aby korešpondovali so zníženou spotrebou energie. Takýmto spôsobom máte aj vy možnosť vytvoriť si lepšiu pozíciu na reštart po uvoľnení reštrikcií, a to bez hrozby toho, aby ste museli riešiť obnovu dodávky do odberného miesta alebo úhradu vysokého naakumulovaného dlhu počas krízy. Vybrané distribučné poplatky sú účtované bez ohľadu na výšku spotreby a aj v čase prerušenia dodávky do odberného miesta. Ak uvažujete o definitívnom ukončení vašej prevádzky, vezmite, prosíme, do úvahy aj tento fakt a zároveň aj ďalšie povinnosti, ktoré vám v tejto súvislosti vyplývajú z uzatvoreného zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou. Prijatím rýchleho rozhodnutia viete ušetriť aspoň časť nákladov.

Ďakujeme vám za pochopenie a ústretovosť. Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí súčasnú krízu čo najskôr prekonať.