Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ELGAS, k.s. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť ELGAS, k.s. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť ELGAS, k.s. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na gdpr@elgas.sk.

Dokumenty