Máte spotrebu nad 1 GWh elektriny ročne? Využite možnosť získania kompenzácie od štátu

Do 25.11.2022 môžete požiadať o kompenzáciu platby TPS. Využite príležitosť a znížte náklady firmy na energie.

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vám dať do pozornosti, že v prípade splnenia nižšie uvedených zákonných podmienok môžete získať od štátu kompenzáciu za tarifu za prevádzkovanie systému. Prvou podmienkou je spotreba elektriny v predchádzajúcom roku najmenej 1 GWh.

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie podnikateľom bola vyhlásená 9.11.2022 a je otvorená do 25. 11. 2022. Žiadosť si môžete stiahnuť na webe MH SR. Na tento rok je súhrnný objem výzvy 40 mil. eur, veľkosť kompenzácie komisia posúdi individuálne.

Podmienky pre žiadateľa

Definuje  Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 Z. z.

§6a Kompenzácia podnikateľom

(1)Ministerstvo môže poskytnúť z prostriedkov štátneho rozpočtu právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi kompenzáciu, ak

a) jej spotreba elektriny v predchádzajúcom roku je najmenej 1 GWh,

b) kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností 15ae) je uvedený v zozname ustanovenom podľa  19 ods. 1 písm. o),

c) podiel hrubej pridanej hodnoty podniku z činností uvedených v zozname ustanovenom podľa  19 ods. 1 písm. o) je v predchádzajúcom roku najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku,

d) v predchádzajúcom roku riadne uhradila tarifu za prevádzkovanie systému a nemala v predchádzajúcom roku určenú individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému podľa osobitného predpisu, 15af)

e) voči nej nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

f) voči nej nie je vedený výkon rozhodnutia, 15ag)

g) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,

h) je zapísaná v registri partnerov verejného sektora, 15ah) ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

 

Zoznam oprávnených priemyselných odvetví upravuje Vyhláška č. 106/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom

Kód NACE Opis
0510 Ťažba čierneho uhlia
0729 Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
0811 Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice
0891 Ťažba chemických a hnojivových minerálov
0893 Ťažba soli
0899 Iná ťažba a dobývanie i. n.
1032 Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
1039 Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
1041 Výroba olejov a tukov
1062 Výroba škrobu a škrobových výrobkov
1104 Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
1106 Výroba sladu
1310 Príprava a spriadame textilných vlákien
1320 Tkanie textilu
1394 Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín
1395 Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
1411 Výroba kožených odevov
1610 Pilovanie a hobľovanie dreva
1621 Výroba dosiek a drevených panelov
1711 Výroba celulózy
1712 Výroba papiera a lepenky
1722 Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky
1920 Výroba rafinovaných ropných produktov
2012 Výroba farbív a pigmentov
2013 Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
2014 Výroba ostatných základných organických chemikálií
2015 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
2016 Výroba plastov v primárnej forme
2017 Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
2060 Výroba umelých vlákien
2110 Výroba základných farmaceutických výrobkov
2221 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
2222 Výroba plastových obalov
2311 Výroba plochého skla
2312 Tvarovanie a spracovanie plochého skla
2313 Výroba dutého skla
2314 Výroba sklenených vlákien
2319 Výroba a spracovanie ostatného skla, vrátane technického skla
2320 Výroba žiaruvzdorných výrobkov
2331 Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
2342 Výroba keramického sanitárneho vybavenia
2343 Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
2349 Výroba ostatných keramických výrobkov
2399 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
2410 Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
2420 Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele
2431 Ťahanie tyčí za studená
2432 Valcovanie pásov za studená
2434 Ťahanie drôtov za studená
2441 Výroba drahých kovov
2442 Výroba hliníka
2443 Výroba olova, zinku a cínu
2444 Výroba medi
2445 Výroba ostatných neželezných kovov
2446 Výroba jadrového paliva
2720 Výroba batérií a akumulátorov
3299 Ostatná výroba i. n.
2011 Výroba priemyselných plynov
2332 Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
2351 Výroba cementu
2352 Výroba vápna a sadry
2451/2452/2453 /2454 Odlievanie železa, ocele, ľahkých kovov a ostatných neželezných kovov
2611 Výroba elektronických komponentov
2680 Výroba magnetických a optických médií
3832 Recyklácia triedených materiálov