FAQ

Časté otázky

O ukončenie odberu môžete požiadať v prípadoch:

 • na vlastnú žiadosť ukončiť odber s odpojením odberného miesta – demontáž meradla
 • z dôvodu zmeny vlastníka odberného miesta

V prípade ukončenia nám do ELGASU, prosíme, predložte:

 • vyplnenú a podpísanú Vašu písomnú požiadavku o ukončení odberu s uvedením:
 • údaje o zákazníkovi a mieste dodávky elektriny a plynu
 • poštovú adresu pre zaslanie faktúry ukončeného odberu

Písomnú požiadavku nám zašlite:

 • e-mailom na svojho obchodného manažéra, ktorý je uvedený na Zmluve o dodávke elektriny alebo plynu,
 • e-mailom na info@elgas.sk
 • písomne na poštovú adresu: ELGAS k.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

Doklady, ktoré pri ukončenom odbere môže dodávateľ vyžadovať na zdôvodnenie ukončeného odberu:

 • zmeny vlastníka odberného miesta
 • Prenájom nehnuteľnosti – nájomná zmluva

Inteligentný merací systém „IMS“ znamená elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej energie pomocou inteligentného SMART meracieho prístroja, ktorý umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov používateľovi. Hovoríme o plne automatizovanom systéme, pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu. Pri IMS sa ročný odpočtový cyklus mení na mesačný, vďaka čomu každý mesiac platíte len za to, čo aktuálne spotrebujete.

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z IMS o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným SMART meradlám je oveľa ľahšie sledovať v priebehu dňa, koľko elektriny míňame v konkrétnom čase a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky, čo môže prispieť k úspore elektriny.

V súčasnosti je na IMS systém zaradených niekoľko vybraných odberateľov. Postupne budú na SMART meranie prechádzať všetci odberatelia, ako domácnosti tak aj firmy. Podmienkou je spotreba nad 4 MWh ročne na odbernom mieste. Viac informácii o IMS.

Plánované odstávky sú zverejnené a aktualizované na webe regionálne príslušných distribučných spoločností. O plánovaných odstávkach, Vás budeme informovať aj my, formou emailovej komunikácie po oznámení od regionálnej distribučnej spoločnosti.

Prevádzkovatelia distribučnej spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s. sú právne samostatné spoločnosti.
Medzi distribútorom a odberateľom elektriny sa štandardne uzatvára iba zmluva o pripojení do distribučnej sústavy.

Odberateľ elektriny potom uzatvára tzv. zmluvu o združenej dodávke elektriny so svojím dodávateľom, na základe ktorej mu dodávateľ zabezpečí a vyúčtuje aj distribúciu elektriny a platbu za distribúciu následne odvedie distribučnej spoločnosti.

Cena za distribúciu elektriny je regulovaná a dodávateľ elektriny ju fakturuje odberateľom za rovnakú cenu ako si ju zaobstaral od distribučnej spoločnosti.

Elektrina – odpočtový cyklus:

Odpočet údajov z elektromeru realizuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS). Odčítaný stav elektromera je nahlásený od PDS dodávateľovi ELGAS, ktorý na základe dát od PDS spracuje a vystaví faktúru. Periodicitu fakturácie určuje PDS.

Plyn – odpočtový cyklus:

Odpočet plynomera sa vykonáva sa v zmysle platného prevádzkového poriadku spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. Odpočet plynomera sa na každom odbernom mieste vykonáva raz za 12 mesiacov, podľa odpočtových cyklov a u jednotlivých odberateľov sa môže líšiť.

Všetky otázky je možné poslať na e-mail info@elgas.sk alebo prostredníctvom Zákazníckej linky +421 2 32683 801

Poruchové linky nájdete na stránke Poruchové linky.

Stav elektromeru/plynomeru môžete nahlásiť:

 • e-mailom na info@elgas.sk,
 • poštou na korešpondenčnú adresu: ELGAS, k.s., Bajkalská 19B, Bratislava 82101

Koncový odberateľ, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“) je oprávnený podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (napr. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví) návrh na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu s dodávateľom, najmä ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a odberateľ nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ak si zvolí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu, návrh sa doručuje na adresu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví: Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava, elektronicky na adresu urso@urso.gov.sk alebo ústne do zápisnice v sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ukončí alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane.

Alternatívneho riešenie sporu sa skončí dňom

a) uzavretia dohody podľa § 17 zákona o ARS,

b) vydania odôvodneného stanoviska podľa § 18 zákona o ARS,

c) odloženia návrhu podľa § 19 zákona o ARS,

d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,

e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,

f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

Koncový odberateľ, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu[1], je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie spor s dodávateľom za podmienok a spôsobom ustanoveným v § 37 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 

[1] § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 102/2014 Z.z.