ELGAS napriek vyšším tržbám so stratou v roku 2022

Na základe účtovnej závierky za rok 2022 a správy nezávislého audítora PWC, spoločnosť ELGAS dosiahla za rok 2022 tržby 245 mil. eur čo je 10 percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Po ťažkom covidovom období sme sa minulý rok museli vysporiadať s mimoriadne negatívnymi následkami energetickej krízy. Najmä extrémna volatilita cien oboch komodít a historicky rekordný nárast cien mali výrazne negatívny dopad ako na správanie našich zákazníkov, tak aj na náklady našej spoločnosti súvisiace so zabezpečením dodávok na pokrytie ich odberu elektriny a plynu.

Spoločnosť ELGAS predala za uplynulý rok 1,6 TWh energie, z čoho bolo 1,2 TWh zemného plynu a 0,4 GWh  elektrickej energie. Uvedené skutočnosti mali za následok, že napriek mierne zvýšeným tržbám sme v roku 2022 zaznamenali stratu z hospodárenia po zdanení vo výške 3.457 mil. eur.

V tejto súvislosti považujeme za potrebné zdôrazniť, že vysoko oceňujeme spoluprácu s našimi zákazníkmi a ústretovosť pri snahe znižovať spotrebu predovšetkým plynu. Ako jeden z mála dodávateľov na slovenskom trhu sme si neuplatňovali voči našim klientom zmluvné nároky v súvislosti s neodobratím zazmluvnených množstiev plynu. Dokázali sme tak našim zákazníkom pomôcť preklenúť náročné obdobie a veríme, že spoločne sa nám podarí podporiť podnikateľský rast na oboch stranách v nasledujúcom období.