ZP_20230XXXXX-1

Slúži na identifikáciu faktúry, pričom toto číslo je jedinečné a nezameniteľné s inou vyúčtovacou faktúrou.

Dátum vystavenia hovorí o tom, kedy bola faktúra vytvorená v systéme.
Dátum dodania vyplýva z daňovej legislatívy a informuje o tom, kedy Vám bol dodaný predmet fakturácie.
Dátum splatnosti určuje deň, dokedy má byť uhradený nedoplatok alebo vyrovnaný preplatok.
Fakturačné obdobie predstavuje obdobie, za ktoré Vám fakturujeme skutočnú spotrebu zemného plynu.

Identifikačné údaje spoločnosti ELGAS, s.r.o. vrátane čísla bankového účtu.

Obchodné meno, korešpondenčná adresa platiteľa zemného plynu. Na korešpondenčnú adresu je odosielaná korešpondencia vrátane faktúr.

Adresa sídla odberateľa

Daňové identifikačné údaje odberateľa

Bankové spojenie odberateľa vrátane uvedenia formy úhrady, ktorú ste si zvolili (prevodný príkaz, inkaso a pod.).

Sumár fakturovaných položiek z prílohy faktúry ako rozdiel medzi cenou skutočne spotrebovaného plynu a dohodnutými opakovanými plneniami. Výsledkom môže byť preplatok (suma opakovaných plnení bola vyššia ako skutočná spotreba), ktorý Vám vrátime, alebo nedoplatok (suma opakovaných plnení bola nižšia ako skutočná spotreba), ktorý je potrebné uhradiť.

Informácia k uvádzaniu do kontrolného výkazu pre účtovné účely.

Kontaktné údaje fakturačného oddelenia spoločnosti ELGAS, s.r.o., prostredníctvom ktorých nás môžete v otázkach fakturácie kontaktovať.