EE_20230YYYYY-2

Údaje o odbernom mieste, na ktoré sa vzťahuje vyúčtovacia faktúra a do ktorého je zmluvne dodávaná elektrina (EIC, adresa, obdobie, číslo zmluvy a pod.).

Označenie tarifikácie (jednotarif/dvojtarif/trojtarif) a dátumy odpočtov, ku ktorým je vykonané vyúčtovanie pre odberné miesto (EIC) v prílohe.

Údaj o elektromere (jedinečné identifikačné číslo meradla), ktorý je pridelený danému odbernému miestu, do ktorého prebieha zmluvne dohodnutá dodávka elektriny.

Je stav, ktorý bol odčítaný na Vašom meradle ku konkrétnemu dátumu. Tento stav sa zhoduje s koncovým stavom na predchádzajúcej vyúčtovacej faktúre.

Koncový stav je stav, ktorý bol odčítaný na Vašom meradle k dátumu vyúčtovania.

Zobrazuje údaj o rozdiele medzi koncovým a počiatočným stavom odčítaným na Vašom meradle v čase vykonania odpočtov bez zohľadnenia násobiteľa (konštanty) a transformačných strát.

Vychádza z technického riešenia merania spotreby elektriny.

Ak je meranie distribuovanej elektriny na strane nižšieho napätia a odberateľ elektriny má pridelené tarify za použitie distribučnej sústavy na úrovni vyššieho napätia transformátora, pripočítavajú sa k nameraným hodnotám straty elektriny, ktoré vznikajú transformáciou z napäťovej úrovne. Takto upravené množstvo je základom pre stanovenie platieb za použitie distribučnej sústavy a pre vyhodnotenie dodržania zmluvnej hodnoty účinníka.

Zobrazuje údaj o celkovej spotrebe skutočne spotrebovanej elektriny v kilowatthodinách (kWh). Údaj zohľadňuje násobiteľa (konštantu) a transformačné straty.

Jalová zložka elektriny (jalový odber) vzniká používaním spotrebičov s indukčným charakterom odberu, ktoré sú denne využívané na odberných miestach. Spolu s činnou zložkou elektriny je potrebná pre správne fungovanie zariadení. Výskyt zložky jalovej elektriny vyhodnocuje každý mesiac účinník. Ten je určený pomerom medzi činnou a jalovou energiou nameranou v odbernom mieste. Nevyžiadaná dodávka jalovej energie (jalová dodávka) vzniká v prípade, že na odbernom mieste je kapacitná záťaž. Obe zložky sú merané v kVArh = kilovoltampérhodinách.

Celková cena za elektrinu sa skladá z ceny za dodávku elektriny, platby za odberné miesto, ceny za jej distribúciu, ostatných regulovaných položiek a spotrebnej dane.

Dodávka silovej elektriny je časť fakturácie za dodávku elektriny, ktorá závisí najmä od ceny, za ktorú dodávateľ nakúpi elektrinu na burze, výrobcov alebo iných obchodníkov. Cenu dodávky elektriny pre domácnosti schvaľuje ÚRSO na návrh dodávateľa, ktorý je aj príjemcom platby za túto zložku ceny elektriny. Tabuľka zobrazuje fakturované položky za silovú elektrinu rozdelené podľa tarifikácie a období v EUR za megawatthodinu (EUR/MWh).

Predstavujú tarifu za distribuované množstvo elektriny, pevnú mesačnú platbu za odberné miesto, straty pri distribúcii elektriny, prevádzkovanie systému, systémové služby a odvod do Národného jadrového fondu. Prostredníctvom svojho dodávateľa ich uhrádzate ďalším subjektom, ako sú distribučné spoločnosti, SEPS, OKTE a i. Tieto položky sú rovnaké pre všetkých dodávateľov na určenom distribučnom území a sú v súlade s cenovými rozhodnutiami ÚRSO a ďalšími právnymi predpismi účinnými v čase dodávky elektriny.

Informácia o dohodnutom opakovanom plnení pre dané odberné miesto za obdobie, za ktoré je vystavená vyúčtovacia faktúra.

Zobrazuje históriu spotreby odberného miesta za minulé fakturované obdobia, referenčnú spotrebu v takej distribučnej sadzbe, v akej je zaradené odberné miesto. Porovnáva ročnú spotrebu daného odberného miesta za posledné tri roky.

Namerané technické maximum – technické maximum je zmluvne dohodnutá hodnota rezervovanej kapacity na odbernom mieste. Meranie technického maxima prebieha pre účely kontroly jeho dodržiavania počas 24 hodín v každej ¼ hodine danej hodiny. Uvádza sa najvyššia nameraná hodnota za sledované obdobie. Ak dôjde k prekročeniu dohodnutej hodnoty, sú odberateľovi účtované zvýšené ceny za každý takto prekročený kilowatt (kW).

Tg FI (ϕ) – predstavuje pomer mesačne nameraných hodnôt jalovej induktívnej elektriny v kilovoltampérhodinách (kVArh), prípadne zvýšených o jalové straty transformátora, a činnej elektriny v kilowatthodinách (kWh) v rovnakom čase. K nemu sa priradí zodpovedajúci účinník – označené ako cos ϕ. Používa sa pri výpočte účinníka v zmysle platných cenníkov príslušnej distribučnej spoločnosti v čase dodávky elektriny. Tarifné prirážky sú užívateľovi distribučnej sústavy fakturované nad úrovňou účinníka (cos ϕ) 0,95.