Popis procesu optimalizácie distribučných poplatkov na základe zmluvných a meraných hodnôt

Distribučné poplatky sa v zmysle platných rozhodnutí ÚRSO  delia na pevné (fixné)  a prirážky.

 1. Základná - zjednodušená optimalizácia poplatkov - sledovanie položiek na faktúre.

  • Pevné (fixné) poplatky - tieto poplatky sú účtované fixne bez ohľadu na stav OM
   • pevná zložka za distribúciu (poplatok za istič resp. poplatok za RK)
   • variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu
   • tarifa za distribučné straty
   • tarifa za systémové služby (TSS)
   • tarifa za prevádzkovanie systému (TPS)
   • odvod do národného jadrového fondu

  • Prirážky - v prípade že takéto položky vyskytujú vo faktúre je potrebné riešiť ich príčinu
   • prekročenie RK - rezervovanej kapacity
   • prekročenie MRK - maximálnej rezervovanej kapacity
   • prirážka za nedodržanie účinníka a jalovej dodávky

 2. Rozšírená optimalizácia poplatkov

      Pre posúdenie stavu na OM je potrebné odpovedať na pár základných otázok:

 • zmenil sa za posledné obdobie charakter odberu na odbernom mieste ?
 • boli na odbernom mieste vykonané technické úpravy smerujúce k úsporám bez dodatočnej zmeny v Zmluve o pripojení  (napr. výmena starých spotrebičov za nové úspornejšie)?
 • došlo k prehodnoteniu potrebnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste - neplatia sa zbytočne vysoké poplatky?
 • sú vo faktúre za elektrinu účtované prirážky na distribučnej  strane?  za prekročenie  rezervovanej kapacity - boli inštalované zariadenia na odbernom mieste  a nebol posúdený ich vplyv na  dohodnutú rezervovanú kapacitu?
 • aký je predpoklad vývoja odberu na odbernom mieste do budúcna? oplatia sa navrhované optimalizácie z pohľadu vynaložených nákladov?