Čo je energetická služba?

Energetická služba je činnosť, v dôsledku ktorej dochádza k preukázateľne merateľným alebo odhadnuteľným úsporám energie a k zlepšeniu energetickej efektívnosti .

 • Poskytuje sa na základe zmluvy medzi poskytovateľom a prijímateľom energetickej služby
 • Energetickú službu delíme na podpornú ( PES ) a garantovanú (GES)

Aké sú nástroje na energetickú službu?

 • Hydraulické vyregulovanie sústavy
 • Zatepľovanie bytových domov
 • Aplikovanie nových úspornejších technológii na zníženie potrieb v primárnom palive
 • Výmena starých svetiel za nové - vysokoúsporne LED žiarovky
 • Eliminácia tepelných mostov a ich odstránenie pomocou termokamery
 • Výmena starých okien za viackomorové plastové

EPC – možnosť modernizovať svoje technológie bez cash flow a bez úverovania?

Základným princípom zaručených energetických služieb (EPC) je splácanie realizovaného projektu z dosiahnutých úspor nákladov na energie. Náklady spojené s investíciou a náklady na služby spláca klient z dosiahnutých úspor z prevádzkových nákladov po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Zmluva o energetických službách sa uzatvára na dobu nevyhnutnú na splatenie investície, na 3 až 15 rokov. Spoločnosť poskytujúca energetické služby (ESCO) vystupuje voči klientovi ako jediná zmluvná strana a preberá riziká spojené so zavádzaním, prevádzkou a údržbou úsporných technológií a iných opatrení. Zároveň ručí za zmluvné úspory energií.

Výhody EPC:

 • Dodávka elektriny a plynu
 • Energetická optimalizácia budov, zatepľovanie a regulácia
 • Manažment od plánovania až po realizáciu
 • Zaručené úspory na energiách
 • Realizácia na kľúč, prevádzka a údržba
 • Technológie za cenu starých
 • Financovanie